Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/24/0670


Obowiązki:

Szczegóły oferty: https://zseolsztyn.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/nabor-na-wolne-stanowisko-glownego-ksiegowego.html
1.Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawnymi.
3. Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.
4. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
5. Wykonywanie kontroli zarządczej w jednostce w zakresie finansów .
6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły dotyczących prowadzenia rachunkowości.
7. Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne.
8. Prowadzenie spraw finansowo księgowych polegających na prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie
z opracowanym zakładowym planem kont.
9. Wystawianie faktur i sporządzanie rejestrów sprzedaży na podstawie wystawionych przez kierownika gospodarczego wykazów sprzedaży za najem pomieszczeń szkolnych w programie KSAT 2000i.
10. Sporządzanie rejestrów zakupów w programie KSAT 2000i.
11. Wystawianie not księgowych.
12. Sporządzanie deklaracji VAT.
13. Rozliczanie finansowe projektów unijnych.
14. Nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych.
15. Sporządzanie deklaracji i sprawozdań do GUS, PFRON.
16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.

Godziny pracy: 7:30 - 15:30Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne:- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;- pełna zdolność do czynności prawnych oraz z korzystanie z pełni praw publicznych;- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;- posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;- wykształcenie i staż pracy wykształcenie wyższe ekonomiczne (staż pracy min. 3 lata) lub średnie ekonomiczne (staż pracy min. 6 lata);- znajomość przepisów prawnych i zagadnień dotyczących:- ustawy o finansach publicznych,- ustawy o rachunkowości,- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,- ustawy prawo zamówień publicznych,- ustawy Karta Nauczyciela, Kodeks pracy;- umiejętność biegłej obsługi komputera;- umiejętność stosowania właściwych przepisów prawnych z zakresu prowadzenia księgowości,- umiejętność redagowania pism,- umiejętność analitycznego myślenia,- umiejętność kierowania pracą w zespole,- znajomość obsługi programu płacowego;- rzetelność- obowiązkowość,- terminowość,- komunikatywność,- sumienność,- dokładność,-odpowiedzialność.


Miejsce pracy: Bałtycka 37, 10-950 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Staż pracy: lata: 3

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. List motywacyjny. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły średniej.Kserokopie świadectw pracy. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. Podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Klauzula zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z procesem rekrutacji, o następującej treści:1.,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10 -144 Olsztyn.2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.3. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 12.06.2024r. na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
28/05/2024
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa, Praca Finanse, Praca Kadra zarządzająca

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi