Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/05/2019.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/0140


Obowiązki:

1. Prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4. Dokonywanie wstępnej kontroli rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych, opracowań, planów.
6. Opracowanie projektu budżetu oraz bieżąca analiza realizacji budżetu.
7. Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.
8. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną
9. Opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki.
10. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników, oraz ewidencji wypłacanych zasiłków rodzinnych i chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sporządzanie list płac, dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Zawód:

  • Główny księgowy (wymagany staż - lata: 6)

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe, ekonomiczne

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne **(art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm.) Kandydat: 1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 2. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, 3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie, 5. Spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości, b) ukończył szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości, c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów, 6. Znajomość księgowości budżetowej. 7. Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, administracji samorządowej, 8. Znajomość rozliczeń z ZUS program PŁATNIK. Dodatkowe umiejętności mile widziane: 1. Umiejętność współpracy w zespole. 2. Biegła obsługa komputera. 3. Znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej. 4. Znajomość systemów komputerowych: Vulcan, Symfonia Inwentarz Praca pon-pt 8-14


Miejsce pracy: PIASTOWSKA 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, powiat: kędzierzyńsko-kozielski, woj: opolskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Wymagane dokumenty: Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania na stronie: http://www.msz.k-k.pl/bip w zakładce OFERTY PRACY Wymagane dokumenty 1. List motywacyjny, CV. 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 3. Kserokopie świadectw pracy. 4. Oświadczenie kandydata o: pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwa. 5. Oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Termin i miejsce składania dokumentów 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres: Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piastowska 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: główny księgowy w Zespole Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu w terminie do dnia 20 lutego 2019 r. godz. 14:00. 2. Dokumenty, które wpłyną po podanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście

Wynagrodzenie brutto: od 3 000 PLN

Osoba do kontaktu: Barbara Karpa

Telefon: 77 4823108

Email: medyk@k-k.pl


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
11/02/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa , Praca Finanse , Praca Kadra zarządzająca
do góry