#

DS. OŚWIATY I KADR PROWADZONYCH JEDNOSTEK W WYDZIALE EDUKACJI, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU

STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU LUBELSKIM

Opole Lubelskie, lubelskie

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/22/0860


Obowiązki:

a) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
b) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowowychowawczych, poradni psychologiczno- pedagogicznych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
c) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,
d) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki,
e) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości w części dotyczącej oświaty w tym systemu SIO,
f) analiza arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,
g) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
h) organizowanie zawodów sportowych,
i) prowadzenie ewidencji uczniowskich i ludowych klubów sportowych,
j) realizacja projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, środków zewnętrznych i innych źródeł obejmujących działania wydziału.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), kierunek: ekonomia

Pozostałe wymagania:

  • 1. Wymagania niezbędne:a) posiada wykształcenie wyższe,b) posiada nieposzlakowaną opinię, obywatelstwo polskie,c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,d) nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, e) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym, o systemie oświaty, Prawo oświatowe, Karta nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego2. Wymagania dodatkowe:a) mile widziane doświadczenie zawodowe pracy w administracji publicznej,b) sumienność, dokładność,c) umiejętność pracy w zespole,d) biegła znajomość obsługi komputera.


Miejsce pracy: Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, powiat: opolski, woj: lubelskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: a) CV i list motywacyjny, b) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,c) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,d) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii oraz braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku i obywatelstwie polskim,e) kopie dokumentów potwierdzających staż /kopie świadectw pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu/,f) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,g) kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą Za zgodność z oryginałem, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata,h) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4 Punkt Obsługi Klienta parter lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. oświaty i kadr prowadzonych jednostek w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu z podaniem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 9 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
26/11/2022
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Ochrona

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi