Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/05/2020.

ASYSTENT SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W BYDGOSZCZY /NR REFERENCYJNY: KD-1101-299/19/ (NR 5508)

kujawsko-pomorskie

SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/5508


Obowiązki:

-Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), prawnicze

Pozostałe wymagania:

  • Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019.52 t.j.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto: 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2. jest nieskazitelnego charakteru, 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub studia zagraniczne uznane w Polsce, 4. ukończył 24 lata.


Miejsce pracy: Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Do zgłoszenia kandydat dołącza: 1. klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w procesie rekrutacji, dostępną pod adresem http://bip.bydgoszcz.so.gov.pl/oferta-pracy/530/asystent-sedziego-kd-1101-299-19 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, 3. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej, 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, 5. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych), 6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, dostępne pod adresem http://bip.bydgoszcz.so.gov.pl/oferta-pracy/530/asystent-sedziego-kd-1101-299-19 8. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy złożyć w terminie do dnia 8 listopada 2019 roku bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego. Konkurs składa się z trzech etapów: 1. etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Okręgowego w Bydgoszczy nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu; 2. etap drugi: a) test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego b) praca pisemna na jeden z dwóch tematów do wyboru z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego. 3. etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna. Termin drugiego etapu konkursu podany będzie w odrębnym komunikacie. Jednocześnie informuję, iż osoby będące na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy nie mogą łączyć zatrudnienia z odbywaniem aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w postępowaniu konkursowym będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/10/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
2
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Prawo / Prokuratura
do góry