Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/01/2021.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/20/3472


Obowiązki:

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
- uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego;
- w ramach praktyk uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i kontroli w siedzibach podmiotów wykonujących przewozy drogowe oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
- na zakończenie kursu specjalistycznego składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia, celem zdobycia kwalifikacji zawodowych inspektora transportu drogowego.

Co oferujemy
- Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
- Ciekawą i stabilną pracę w jednostce administracji publicznej;
- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
- Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
- Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie;

Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
- praca przy komputerze;
- praca w biurze i w terenie;
- praca z bronią palną oraz środkami przymusu bezpośredniego;
- rozkład pracy zmianowy;
- prowadzenie uprzywilejowanych pojazdów osobowych oraz uprzywilejowanych pojazdów typu furgon;
- siedziba WITD w Bydgoszczy mieści się w pomieszczeniach na IV piętrze w budynku bez windy.

Wynagrodzenie minimalne + wysługa latWymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • prawo jazdy kat.B

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące, administracyjne

Wymagania dodatkowe:

Języki:

  • rosyjski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany
  • angielski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany
  • niemiecki, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany

Pozostałe wymagania:

  • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: średnie wykształcenie co najmniej średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym; - prawo jazdy co najmniej kategorii B; - posiadanie nienagannej opinii; - ukończone 25 lat na dzień 09 sierpnia 2021 r. - posiadanie wymaganego stanu zdrowia; - znajomość ustaw: ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o drogach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego; - umiejętność stosowania prawa w praktyce; - prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość. - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) - prawo jazdy kategorii C lub A i C; - posiadanie uprawnień diagnosty samochodowego, bądź posiadanie: wyższego wykształcenia w obszarze nauk technicznych, średniego wykształcenia technicznego lub wykształcenia średniego branżowego, o specjalnościach samochodowych; - doświadczenie zawodowe w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) na stanowisku kontroli i napraw pojazdów; - znajomość komunikatywna języka: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego, na poziomie co najmniej A2.


Miejsce pracy: Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) - CV i list motywacyjny - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia - oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B; - oświadczenie kandydatka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowe informacje Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich). Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem i po terminie, a także niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane. Uzupełnienie oferty nie jest możliwe po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert. Za kompletne oferty uznane będą oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisany list motywacyjny, życiorys lub CV i oświadczenia. W ofercie należy podać dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /52/ 323-83-48 lub 691-386-250. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowania na badania lekarskie oraz badania psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwskazań zdrowotnych oraz braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego (w tym pod kątem pracy z bronią palną, prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych i pracy na wysokości). Następnie zostanie skierowana na 6-miesięczny kurs specjalistyczny kandydatów na inspektorów transportu drogowego. Zajęcia teoretyczne oraz część zajęć praktycznych w ramach kursu specjalistycznego realizowane są w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu. Pracodawca pokrywa koszty szkolenia, w szczególności: dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia, materiałów szkoleniowych itp. Planowane rozpoczęcie kursu w dniu 8 lutego 2021 r. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu: www.witd.bydgoszcz.pl Planujemy następujące metody/techniki naboru: W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody: - weryfikacja formalna nadesłanych ofert; - część ustna: rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study. - część pisemna: test wiedzy wraz z pisemną wypowiedzią na zadany temat - dla kandydatów/kandydatek, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pracę możesz rozpocząć od: 2021-02-05 Aplikuj do 10 grudnia 2020 W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 71726" na adres: Wymagane dokumenty można składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przy ul. Hetmańskiej 28 w Bydgoszczy (IV piętro) lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 52 323-83-48 lub 691-386-250 lub mailowego na adres: k.poznan@witd.bydgoszcz.pl DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że: Administratorem Pana/i danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy, z siedzibą przy ulicy Hetmańskiej 28, reprezentowany przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adres e-mail: iod@witd.bydgoszcz.pl lub tradycyjnie pod adresem: ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz (z dopiskiem ochrona danych osobowych). Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postepowania rekrutacyjnego. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych Administrator naruszył przepisy RODO to ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji. Odbiorcy danych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy . Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowane mu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
10/12/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
3
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja / Sekretariat , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry