Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Warszawa, mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Administracja Państwowa
Liczba pracowników:
350
Adres WWW:
http://www.parp.gov.pl

Prezentacja firmy

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

1 - 12 z 12

ofert pracy

 • Główne zadania: Świadczenie na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej oraz polskiego prawa gospodarczego; Prowadzenie działalności szkoleniowej w w/w zakresie. Przygotowanie prezentacji i szkoleń w językach polskim i angielskim; Współudział w tworzeniu narzędzi informacyjnych PARP (publikacji, strony ...

 • Opis stanowiska: Główne zadania: Przygotowywanie dokumentacji konkursowej Przygotowywanie procedur Udział w konsultacjach z podmiotami zewnętrznymi Obsługa i ocena złożonych wniosków o dofinansowanie Obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów Udział w rozpatrywaniu środków odwoławczych Przygotowanie planów, analiz i sprawozdań Wymagania: Oczekiwania /wymagania konieczne/: Wykształcenie ...

 • Główne zadania: ewidencjonowanie obiegu dokumentów w Departamencie, w tym dokumentów dotyczących realizowanych projektów, obsługa rejestrów kancelaryjnych; nadawanie korespondencji do Wnioskodawców i Beneficjentów oraz innych podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych, prowadzenie sekretariatu Departamentu, w tym: łączenie telefonów, kierowanie osób do właściwych pracowników, przekazywanie informacji ...

 • Główne zadania: prowadzenie rachunkowości Agencji, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli: a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, podpisywanie dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych w celu potwierdzenia oceny prawidłowości tych ...

 • Główne zadania: opiniowanie w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji POIR i ich zmian; przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie kontraktowania oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów; udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków o dofinansowanie lub rozpatrywania środków odwoławczych oraz współpraca z ekspertami; udział w ...

 • Główne zadania: opracowanie założeń realizacji audytów jakości w podmiotach zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych; przygotowanie dokumentacji oraz wsparcie merytoryczne w wyborze wykonawców usług dotyczących audytów funkcjonowania podmiotów; nabór, współpraca i obsługa merytoryczna umów z wykonawcami wspierającymi proces audytowania oraz wykonawcami przeprowadzającymi audyty jakości; weryfikacja ...

 • Główne zadania: przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów, w tym kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz formułowanie propozycji zaleceń pokontrolnych, sporządzanie dokumentacji (raportów) z kontroli projektów, prowadzenie działań pokontrolnych, przeprowadzanie analizy ryzyka i opracowywanie metodyki doboru próby projektów do kontroli, opracowywanie planów kontroli ...

 • Główne zadania: prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie dochodzenia zwrotu środków w ramach instrumentów wsparcia realizowanych przez PARP w perspektywie finansowej 2007-2013 i 2014-2020, prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności, przygotowywanie ...

 • Główne zadania: opiniowanie w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do wdrażania POIR i ich zmian, przygotowanie dokumentów wdrożeniowych oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów, weryfikacja i przygotowywanie zmian zawartych w umowach z beneficjentami/wnioskowanie o rozwiązanie umów z beneficjentami, monitoring wyznaczonych umów zawartych z beneficjentami: - weryfikacja danych ...

 • Główne zadania: merytoryczny nadzór nad Regionalnymi Instytucjami Finansującymi oraz innymi wykonawcami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w imieniu PARP, w tym weryfikacja poprawności działań kontrolnych, realizacja procesu wprowadzania zmian do umów o dofinansowanie, w tym sporządzanie aneksów, pism do beneficjentów, wykonawców i innych podmiotów w zakresie wdrażania, sporządzanie wezwań do ...

 • Główne zadania: obsługa i ocena złożonych wniosków o dofinansowanie, obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów, udział w rozpatrywaniu środków odwoławczych, współpraca z ekspertami zaangażowanymi w proces oceny wniosków o dofinansowanie, wprowadzanie danych do systemów informatycznych, Przygotowanie informacji w zakresie planów i sprawozdań z zadań sekcji, przechowywanie i archiwizacja ...

 • Główne zadania: monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych w ramach działań PO WER 2014-2020 realizowanych przez PARP, w tym weryfikacja wniosków o płatność, akceptacja produktów powstałych w wyniku realizacji projektów oraz ocena i zatwierdzanie zmian w projektach zgłaszanych przez Beneficjentów; praca w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w PO WER 2014-2020 (SOWA) oraz SL2014. Oczekujemy ...

do góry