Adventist Development and Relief Agency Polska

Wrocław, dolnośląskie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Organizacje pozarządowe - Wolontariat
Liczba pracowników:
2
Adres WWW:
http://www.adra.pl

Prezentacja firmy

ADRA Polska jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji humanitarnej ADRA działającej w przeszło 125 krajach świata. W Polsce oficjalnie rozpoczęła swoją działalność z końcem roku 2009. Jako swój cel postawiła sobie prowadzenie działalności dobroczynnej w Polsce jak również za granicami kraju.
Fundacja zamierza realizować swoje cele poprzez:
Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
Działalność charytatywną;
Rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
Ochronę i promocję zdrowia;
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
Działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
Promocję i organizację wolontariatu;
Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Adventist Development and Relief Agency Polska

Nie znaleziono żadnych ofert pracy

do góry