Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/07/2019.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO

Elbląg, warmińsko-mazurskie

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/1720


Obowiązki:

kierowanie działalnością podległego personelu, codzienne stawianie zadań podległym pracownikom, bieżący nadzór nad wykonywaniem przez nich stawianych im zadań oraz rozliczanie pracowników z wykonanej pracy,
przygotowywanie wniosków oraz specyfikacji technicznych, zapytań ofertowych oraz innych niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia procedur przetargowych na wszelkie roboty konserwacji zleconej oraz na zamówienia publiczne których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art.4 ust.8 Prawo zamówień,
prowadzenie teczek obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej założonych dla wszystkich budynków i budowli w zakresie kompletowania dokumentacji technicznych, inwentaryzacji schematycznych i protokołów kontroli wraz z dokonywaniem na bieżąco stosownych wpisów w teczkach obiektów budowlanych,
zlecanie podmiotom zewnętrznym okresowych kontroli wszystkich budynków i budowli zgodnie z postanowieniami ustawy prawo budowlane art. 62 i 64 w kompleksach szpitalnych przy ul. Żeromskiego 22 oraz Komeńskiego 35, dopilnowanie sporządzenia stosownych protokołów z kontroli stanu technicznego tych obiektów,
sprawowanie nadzoru nad właściwą eksploatacją oraz utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wszelkich urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych oraz wentylacyjno klimatyzacyjnych,
koordynowanie, kontrolowanie czynności związanych z zawieraniem umów,
przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach realizacji zadań.
Warunki pracy:
praca z przewagą wysiłku umysłowego związana z obsługą urządzeń biurowych i monitorów ekranowych do 4 godzin,
praca w ruchu na terenie kompleksów szpitalnych przy ul. Żeromskiego 22 i Komeńskiego 35 związana z nadzorem nad podległymi pracownikami oraz wykonywaniem pozostałych obowiązków służbowych,
kontakt z pracownikami, interesantami, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami.

Wynagrodzenie od 3400 zł brutto do uzgodnieniaWymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe, budowlane
  • średnie zawodowe, techniczne

Wymagania pożądane:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), budowlane
  • wyższe (w tym licencjat), techniczne

Pozostałe wymagania:

  • Wykształcenie wyższe/średnie budowlane lub techniczne w branży elektrycznej lub sanitarnej, znajomość obsługi komputera, programów MS Office, znajomość Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, znajomość Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, samokształcenie, odpowiedzialność w realizacji zadań, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: uprawnienia budowlane, umiejętność nadzorowania i kierowania, organizowania pracy podległych pracowników konserwatorów, wskazane świadectwo kwalifikacyjne D w zakresie : obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną, wskazane świadectwo kwalifikacyjne D w zakresie: obsługi, konserwacji i remontów urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność przyswajania nowej wiedzy czy umiejętności.


Miejsce pracy: Jana Amosa Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg, powiat: m. Elbląg, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: Kontakt osobisty i telefoniczny w godz. 7-15 Kontakt mailowy pod adresem mokupska@szpitalmiejski.elblag.pl Dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm),kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia, kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy, dodatkowo opis stanowiska, zakres czynności, oświadczenia - załączniki nr 1 i 2. Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Szpital Miejski św. Jana Pawła II ul. Jana Amosa Komeńskiego 35, Elbląg lub składać osobiście w sekretariacie Szpitala Miejskiego ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 w terminie do 25 czerwca 2019 r. do godziny 10:00 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Technicznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu. Decyduje data wpływu dokumentów do Szpitala. Ważne informacje: 1) dokumenty, które wpłyną do Szpitala Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, 2) tylko kandydaci spełniający wszystkie wymagania niezbędne będą zakwalifikowani do dalszego etapu naboru. Informacja zostanie przekazana telefonicznie. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane, 3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35 oraz opublikowana na stronie internetowej Szpitala, 4) po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, e-mail, poczta

Osoba do kontaktu: Ewa Pietryka

Telefon: 552394584

Email: mokupska@szpitalmiejski.elblag.pl


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
24/06/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Kadra zarządzająca , Praca Budownictwo / Praca na budowie
do góry