Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 15/12/2018.
Oferta wyróżniona

Zastępca Dyrektora Oddziału ZUS ds. Dochodów

Legnica, dolnośląskie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Opis stanowiska pracy

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

 

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • 3-letni staż pracy
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym powyżej 3 lat

Pożądane:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie, finanse, nauki społeczne)
 • studia podyplomowe (ubezpieczenia społeczne, zarządzanie)
 • minimum 2 lata pracy związanej z zarządzaniem zespołem powyżej 50 pracowników

 

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
 • umiejętność zarządzania przepływem informacji
 • umiejętność zarządzania projektami
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność delegowania uprawnień.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności Oddziału oraz podległych Oddziałowi jednostek terenowych w zakresie dochodów.

Nadzorowanie realizacji zadań m.in. z zakresu:

 • dochodzenie należności z tytułu składek i nienależnie pobranych świadczeń w ramach egzekucji administracyjnej i sądowej,
 • rozpatrywania wniosków w sprawie o ukaranie płatnika składek oraz wymierzanie przewidzianych prawem sankcji wobec płatników składek,
 • umarzania i udzielania ulg w spłacie należności z tytułu składek i nienależnie pobranych świadczeń w zakresie posiadanych uprawnień,
 • kierowania wniosków do sądów o ogłoszenie upadłości oraz nadzorowanie uczestnictwa przedstawicieli w postępowaniach upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych,
 • zabezpieczania należności z tytułu składek i nienależnie pobranych świadczeń na majątku ruchomym i nieruchomym dłużników ZUS,
 • odzyskiwania należności funduszu alimentacyjnego w stanie likwidacji,
 • prowadzenia analizy i korekt dokumentacji ubezpieczeniowej oraz płatniczej,
 • wykonywania zadań z zakresu rozliczeń kont płatników składek,
 • określania obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • przygotowania sprawozdań z zakresu realizacji dochodów,
 • zastosowanie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych dla osób wykonujących przejściowo pracę na terenie państw UE/EOG zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego oraz osób wykonujących przejściowo pracę zgodnie z zawartymi umowami międzynarodowymi,
 • poświadczanie danych do celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny
 • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • odręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
 • odręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą na podstawie art. 188 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Termin, do którego należy składać dokumenty 26.11.2018

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Miejsce składania dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Departament Spraw Pracowniczych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

Z dopiskiem: "Oferta na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Dochodów Oddziału ZUS w Legnicy"

Miejsce pracy:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Legnicy ul. Wł. Grabskiego 26 59-220 Legnica

Wymagania


Dodatkowe informacje

Nabór będzie obejmował:

 • test wiedzy ze znajomości przepisów dotyczących: systemu ubezpieczeń społecznych, przepisów postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, prawa upadłościowego, naprawczego i restrukturyzacyjnego,
 • rozmowę kwalifikacyjną z elementami wywiadu kompetencyjnego,
 • test preferowanych stylów zachowań Thomas Int.

Po upływie terminu składania dokumentów niezwłocznie zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne poprzez opublikowanie na stronie internetowej.

Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

Złożonych dokumentów nie zwracamy.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganych i niepodpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • konieczność wykonywania pracy poza biurem,
 • konieczność odbywania podróży służbowych,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
 • przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zuspl) w zakładce "Praca w ZUS".

Prezentacja firmy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą... osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
26/11/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Kadra zarządzająca , Praca Ubezpieczenia
do góry