Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Łodzi

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Rozwoju Edukacji

Kuratorium Oświaty w Łodzi
al. T. Kościuszki 120a
90-446 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ocena stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i innych placówek ze szczególnym uwzględnieniem poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz szkół specjalnych (prowadzenie kontroli planowych i doraźnych),
 • dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół (placówek),
 • opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
 • koordynowanie zagadnień związanych z kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz wspomaganiem wychowawczej roli i funkcji rodziny. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • udział w pracach komisji powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
 • dokonywanie analizy formalnej wniosków nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, prowadzenie komisji kwalifikacyjnych,
 • nadzór nad organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; współpraca z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz nad podmiotami prowadzącymi szkolenia dla kandydatów na wychowawców i kierowników placówek wypoczynku,
 • nadzór nad realizacją zadań wynikających z programów rządowych i programów ministra właściwego ds. oświaty, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe w związku z art. 90u ustawy o systemie oswiaty oraz współpraca z jednostkami samorzadu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi,
 • koordynowanie zadań przydzielonych przez dyrektora wydziału


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
- wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami,
- wystąpienia publiczne związane z reprezentowaniem urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
- budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- budynek nie jest wyposażony w windę,
- pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i zasadach selekcji kandydatów. Osoby, których oferty zostaną odrzucone na etapie analizy formalnej, nie będą powiadamiane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Wszystkie oświadczenia składające się na ofertę oraz list motywacyjny winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (42) 637-72-56


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • w przypadku nauczyciela: status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • w przypadku nauczyciela akademickiego: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
 • znajomość problematyki nadzoru pedagogicznego,
 • znajomość podstaw prawa administracyjnego i procedury administracyjnej,
 • udokumentowana znajomość języka obcego,
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office i pracy w sieci,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, nietypowych;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • kopie dokumentów potwierdzajacych staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek (nie dotyczy nauczycieli akademickich)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (nie dotyczy nauczycieli akademickich)
 • kopia dokumentów potwierdzajacych co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej (nie dotyczy nauczycieli)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Łodzi
  90-446 Łódź, al. T. Kościuszki 120a
  z dopiskiem: oferta pracy WIZ_WRE

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry