Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Kielcach

Świętokrzyski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

wizytator

Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie w szkołach/placówkach kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej w celu oceny stanu przestrzegania tych przepisów.
 • Monitorowanie w szkołach/placówkach realizacji przyjętych kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych na dany rok szkolny przez ministra oświaty.
 • Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości analizy wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli.
 • Organizowanie doskonalenia dla kadry zarządzającej szkołą/placówką oraz nauczycieli w celu upowszechniania nowych rozwiązań organizacyjnych, obowiązujących tendencji w kształceniu i wychowaniu wynikających m.in. z realizacji priorytetów i kierunków polityki oświatowej państwa, wojewody i kuratora oświaty.
 • Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej organizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego dla kandydatów na stanowisko dyrektora w celu wyłonienia osoby, której można powierzyć funkcję dyrektora.
 • Reprezentowanie Kuratorium Oświaty w procedurze oceny pracy dyrektora szkoły i uczestniczy w pracach mających na celu przygotowanie oceny na podstawie analizy zgromadzonych informacji i dokumentów potwierdzających stopień realizacji przez dyrektora zadań.
 • Uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - powoływanych przez organ prowadzący szkołę - w celu potwierdzenia spełnienia przez nauczyciela wymagań egzaminacyjnych określonych przez ustawodawcę.
 • Organizowanie prac i prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w celu ustalenia spełnienia przez nauczycieli wymagań określonych przepisami prawa.
 • Uczestnictwo w obserwacji przebiegu egzaminów zewnętrznych w szkołach i placówkach oświatowych w ramach współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi w celu oceny prawidłowości i zgodności ich przeprowadzania z ustalonymi procedurami.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Wykonywanie czynności służbowych zarówno poza siedzibą urzędu – w szkołach, placówkach i instytucjach oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego, jak i w siedzibie urzędu.
Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie technicznych środków w pracy administracyjnej (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i technicznych urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku, barierą architektoniczną jest niedostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zapewnione światło dzienne i oświetlenie światłem sztucznym odpowiednio do potrzeb użytkowych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o jego o terminie. W tym celu kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Oferty aplikacyjne kandydatów/kandydatek niezakwalifikowanych przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru. Po upływie wskazanego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41 342-16-37.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej 1,782

Wzory oświadczeń na stronie:
https://kuratorium.kielce.pl/12534/rekrutacja-na-stanowisko-pracy-w-kuratorium-dokumenty-do-pobrania/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego
- nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,


lub - nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną (tworzenie, wykorzystywanie komunikatów medialnych w tym multimedialnych, komunikacja za pomocą mediów informacyjnych, znajomość pakiety MS Office, m.in. WORD, Power Point, Excel),
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole, w tym kierowania grupą zadaniową,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
  • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
  • Informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pedagogiczny lub zaświadczenie z potwierdzeniem aktualnego zatrudnienia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/07/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry