Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/11/2019.

STAŻYSTA W WYDZIALE VII BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNYM PROKURATURY OKRĘGOWEJ W BYDGOSZCZY (NR 2100)

kujawsko-pomorskie

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/2100


Obowiązki:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw
2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności:
- wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w Wydziale VII Budżetowo-Administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy
- prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
- prowadzenie bieżącej korespondencji, sporządzanie projektów pism,
- zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
3. Sporządzanie sprawozdań.

Docelowy, ramowy zakres obowiązków:
1. Prowadzenie dokumentacji Komisji ds. Zamówień Publicznych, rejestru umów, rejestru zamówień.
2. Prowadzenie dokumentacji i opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych.
3. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań, dla zamówień zarówno powyżej jak i poniżej 30 000 euro.
4. Prowadzenie rejestrów spraw zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
5. Nadzorowanie dostaw, usług i robót budowlanych w odniesieniu do wyznaczonych limitów ilościowych i finansowych.
6. Nadzorowanie realizacji umów o zamówienie publiczne i innych serwisów.
7. Kontrolowanie merytoryczne dokumentacji finansowo księgowej pod względem zgodności z zawartymi umowami, zastosowanym trybem postępowania w ramach zamówień publicznych i zgodnością z planem zamówień publicznych.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne: 1. Pełna zdolność do czynności prawnych, 2. Nieposzlakowana opinia, 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 5. Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, rachunkowości, administracji, lub dowolne studia inżynierskie, 6. Orientacja na poziomie ogólnym w zakresie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, prawa budowlanego, administracji obiektów, rachunkowości przedsiębiorstw, 7. Znajomość i umiejętność wykorzystania MS EXCEL i MS WORD do zadań ewidencyjnych i analitycznych oraz do sprawozdawczości i korespondencji, 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie). 9. Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie. 10. Umiejętności interpersonalne. Wymagania dodatkowe: 1. Umiejętność wykorzystywania innych informatycznych narzędzi w codziennej pracy, takie jak: Outlook, PowerPoint, aplikacje ewidencyjne, księgowe lub inne aplikacje produkcyjne 2. Znajomość innych zagadnień okołobudżetowych, finansowych i administracyjnych, 3. Biegła umiejętność posługiwania się urządzeniami techniki informatycznej i biurowej: np. urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem i faksem, itp. Inne wymagania: 1. Chęć dalszego kształcenia się i rozwoju, 2. Umiejętność analitycznego myślenia, 3. Umiejętność prowadzenia korespondencji i rozmów opartych na negocjacjach oraz poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, 4. Odpowiedzialność, pracowitość i systematyczność, 5. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 6. Umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu.


Miejsce pracy: 85-950 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.). Dokumenty wymagane od kandydata: 1. życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie), 2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 5. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopia dokumentu potwierdzająca zdanie egzaminu maturalnego, 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 8. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych. Wzór oświadczeń, klauzuli informacyjnej oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy www.bydgoszcz.po.gov.pl Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy ul. Okrzei 10 lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 24.05.2019r. (decyduje data stempla pocztowego). Informacje dodatkowe: Konkurs składa się z trzech etapów: 1. etapu pierwszego selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, 2. etapu drugiego praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z ogólnych zagadnień ustrojowych RP, ogólnych zagadnień z ustawy Prawo o prokuraturze oraz ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prawa budowlanego, administracji obiektów, rachunkowości przedsiębiorstw (test trwa 30 min.) 3. etapu trzeciego rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa ocenia pozostałe umiejętności kandydata, możliwe do wykorzystania w praktyce na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Prokuratury Okręgowej przy ulicy Okrzei 10, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 32 33 161 lub (52) 32 33 162.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta

Telefon: 52 32 33 162


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
20/05/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja / Sekretariat , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry