Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/05/2019.

STAŻYSTA W PROKURATURZE REJONOWEJ BYDGOSZCZ-POŁUDNIE W BYDGOSZCZY (NR 0802)

kujawsko-pomorskie

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/0802


Obowiązki:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.
2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności:
- wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów,
- prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
- prowadzenie bieżącej korespondencji, sporządzanie projektów pism,
- zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
3. Sporządzanie sprawozdań.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne: 1. Pełna zdolność do czynności prawnych, 2. Nieposzlakowana opinia, 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 5. Wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny, mile widziane wykształcenie ekonomiczne i administracyjne, 6. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem ( znajomość MS Office) 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie). 8. Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie. 9. Umiejętności interpersonalne. Wymagania dodatkowe: 1. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, 2. Komunikatywność, 3. Umiejętność pracy w zespole, 4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, 5. Umiejętność organizacji pracy, 6. Odporność na stres, 7. Zdolności analityczne.


Miejsce pracy: 85-317 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Dokumenty wymagane od kandydata: 1. życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie), 2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 5. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopia dokumentu potwierdzająca zdanie egzaminu maturalnego, 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 8. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych. Wzór oświadczeń, klauzuli informacyjnej oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy www.bydgoszcz.po.gov.pl Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111. 4 .2019 Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy ul. Okrzei 10 lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 28.02.019r. (decyduje data stempla pocztowego). Informacje dodatkowe: Konkurs składa się z trzech etapów: 1. etapu pierwszego selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, 2. etapu drugiego praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z ogólnych zagadnień ustrojowych RP, ogólnych zagadnień z ustawy Prawo o prokuraturze oraz ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (test trwa 30 min.). 3. etapu trzeciego rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. - Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego). - Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. - Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Prokuratury Okręgowej przy ulicy Okrzei 10, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu. - Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 32 33 161 lub (52) 32 33 162.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta

Wynagrodzenie brutto: od 2 250 PLN

Telefon: 52 32 33 161, 52 32 33 162


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/02/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Administracja / Sekretariat , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry