Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/12/2019.

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/3704


Obowiązki:

opracowywanie opinii uzgadniających projekty budowlane, sporządzanie opinii do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowywanie opinii o projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzanie kontroli w związku z uczestniczeniem w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • Kompleksowa obsługa biura z obsługą pakietu Ms Office i Internetu
  • bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Pozostałe wymagania:

  • Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem: a. niezbędne - wykształcenie wyższe w kierunku : urządzenia sanitarne, ochrona środowiska - umiejętność czytania projektów budowlanych, tym projektów branżowych: instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji) - znajomość ustaw: o Inspekcji Sanitarnej, KPA, Prawo budowlane - obywatelstwo polskie - a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. b. dodatkowe: - bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) - sumienność - umiejętność planowania i organizacji pracy - odporność na stres - komunikatywność - wysoka kultura osobista - umiejętność pracy w zespole - nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji [Umiejętność 2] : umiejętność czytania projektów budowlanych, w tym projektów branżowych instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji itp. [Umiejętność 1] : znajomość ustaw: o Inspekcji Sanitarnej, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane. [Inne] : 1. Wymagane wykształcenie wyższe w kierunku: urządzenia sanitarne, ochrona środowiska.


Miejsce pracy: Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - list motywacyjny, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie - kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach, umiejętnościach - kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o stażu, itp.) - oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać: - osobiście w Kancelarii PSSE w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 27, pok. 3 (parter) - przesłać pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27 w terminie do dnia 26 lipca 2019r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko pracy stażysta/ młodszy asystent w Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. Ogłoszenie Nr 7/2019 Inne informacje: - O zakwalifikowaniu do II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. - Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. - Oferty, które wpłyną do PSSE po określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. - O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do PSSE lub data stempla pocztowego. - Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. - Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń PSSE w Bydgoszczy.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
12/07/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
2
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Ochrona
do góry