Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnianie osiągnięcia gotowości do działania przez jednostki przewidziane do militaryzacji ujęte w odpowiednim zestawieniu zadań, w szczególności przez nadzór nad procesem przygotowań do militaryzacji tych jednostek, przesyłanie, w razie wprowadzenia zmian w zestawieniach zadań, do właściwych organów wyciągów z tych zestawień -w zakresie ich bezpośrednio dotyczącym oraz przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej propozycji do rocznego planu szkolenia,
 • opracowywanie projektów wniosków o objęcie jednostek organizacyjnych przygotowaniami do militaryzacji,
 • wykonywanie zadań przewidzianych do realizacji w zakresie szczególnej ochrony obiektów, w stosunku do których wojewoda wystąpił z wnioskiem o uznanie za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów wniosków o uznanie obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa w stosunku do obiektów będących we właściwości Wojewody, jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa, które nie są we właściwości innych organów oraz będących we właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego oraz utworzonych przez te organy jednostek organizacyjnych - po zasięgnięciu opinii organów wykonawczych właściwych jednostek samorządu terytorialnego,
 • przeprowadzanie kontroli stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją,
 • wykonywanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją, w tym określanie zakresu przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do militaryzacji oraz szczegółowych zasad i trybu ich wykonywania w województwie,
 • przygotowywanie propozycji uzgodnień, w imieniu wojewody, z Ministrem Obrony Narodowej dotyczących zmiany terminów osiągania gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych oraz informowanie właściwych organów o zmianach wynikających z aktualizacji odpowiednich zestawień zadań,
 • planowanie, w sporządzanych programach pozamilitarnych przygotowań obronnych, środków finansowych na realizację zadań związanych z przygotowaniem do objęcia militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych.


Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale od 2389,15 do 3239,87 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze bezpieczeństwa narodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znajomość ustawy o ochronie osób i mienia,
 • znajomość ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego,
 • - znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych,
 • znajomość KPA,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry