Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw opracowywania i opiniowania aktów prawnych oraz prowadzenia spraw etatowo-kadrowych i szkoleniowych w Wydziale Ekonomiczno - Organizacyjnym Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
02-514 WARSZAWA

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i koordynowanie we współpracy z komórkami wewnętrznymi Biura projektów aktów prawnych, zgodnie z właściwością Biura i Wydziału, w celu ich aktualizacji oraz przedstawienia przełożonym stanu prawnego zleconych mu spraw;
 • opracowywanie i koordynowanie całokształtu spraw (np. informacji, analiz, sprawozdań, wniosków personalnych) dotyczących spraw kadrowych, etatowych i szkoleniowych, pozostających we właściwości Biura w celu przekazania ich do odpowiednich komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej lub jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;
 • nadzór i koordynacja całokształtu spraw związanych z przeprowadzaniem ocen okresowych oraz sporządzaniem indywidualnych programów rozwoju zawodowego (IPRZ) członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Biurze, w celu dostarczenia aktualnych informacji do Biura Kadr i Szkolenia KGSG;
 • nadzór i koordynacja całokształtu spraw związanych ze sporządzaniem opisów stanowisk pracy występujących w strukturze Biura w celu monitorowania właściwości ich sporządzania oraz przekazywania dokumentów z tym związanych do Biura Kadr i Szkolenia KGSG;
 • opracowywanie materiałów dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej, zgodnie z właściwością Wydziału, w części dotyczącej spraw kadrowych i szkoleniowych w celu dostarczenia aktualnych informacji w tym zakresie Dyrektorowi Biura oraz Zespołowi Stanowisk Samodzielnych wchodzących w skład Biura;
 • opracowywanie dokumentów dotyczących spraw etatowo-kadrowych w zakresie zabezpieczenia logistycznego osiągania stanów gotowości obronnej oraz militaryzacji w zakresie właściwości Biura w celu przesłania ich do Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej;
 • realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Biura w celu przekazania aktualnych informacji w tym zakresie Dyrektorowi Biura oraz do Biura Ochrony Informacji KGSG;
 • zastępowanie starszego specjalisty ds. administracyjno-kadrowych i finansowych (w części dotyczącej spraw personalnych) oraz sekretarza Dyrektora Biura w czasie ich nieobecności.


Warunki pracy

- praca samodzielna biurowo – administracyjna,
- praca w siedzibie urzędu,
- praca w pomieszczeniu biurowym,
- praca w godzinach 8.15-16.15,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa urządzeń biurowych: komputer, telefon, faks, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku,
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak windy, bariery architektoniczne, brak podjazdów, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,
- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
UWAGA ! WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ORAZ KOPIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.
Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2470 zł netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu
a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa pracy,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • wiedza w zakresie kontroli zarządczej oraz znajomość przepisów w tym zakresie,
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje - np.: świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie określonych kwalifikacji lub uprawień, referencje.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry