Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemem Opracowywania Dokumentów Niejawnych oraz realizowanie zadań Administratora Użytkowników dla Centrum i Administratora Technicznego dla modułów Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych oraz Policyjny System Informacyjny w Systemie Niejawnym Policji (SNP), na podstawie imiennych upoważnień Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych,
 • współuczestniczenie w projektowaniu, modernizacji, testach, administracji wewnętrznymi systemami informatycznymi Centrum,
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentów „Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa dla Systemu Niejawnego Policji” oraz „Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla Systemu Niejawnego Policji”, w części dotyczącej modułu Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych, jak również dokumentacji technicznej autorskiego Systemu Kancelaryjno-Biurowego,
 • administrowanie, przy pomocy Systemu Zarządzania Treścią (CMS) podstroną internetową biura, znajdującą się na stronie internetowej Policji,
 • wykonywanie konfiguracji stanowisk dostępowych oraz nadawanie niezbędnych uprawnień użytkowników zgodnie z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji dla Systemu Niejawnego Policji,
 • prowadzenie aktualnej ewidencji sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych użytkowanych w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych,
 • współuczestniczenie wraz z głównym specjalistą z merytorycznymi biurami w zakresie opracowywania koncepcji rozwoju i modernizacji eksploatowanych przez Centrum systemów informatycznych oraz testowanie rozwiązań technicznych i programowych,
 • współdziałanie z podmiotami uprawnionymi w zakresie technicznego zabezpieczenia wymiany informacji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją (dostęp do informacji prawnie chronionych).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku brak podjazdów, w budynku brak windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,3214 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- test wiedzy informatycznej z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
2 lata w administrowaniu relacyjnymi bazami danych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość języka SQL i PL/SQL, XML, PHP, Visual Basic,
 • umiejętność administrowania serwerem Apache i innymi serwerami http,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność analizy i syntezy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z bazy danych ORACLE,
 • przeszkolenie z administracji HP-UX,
 • przeszkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych,
 • umiejętność administrowania bazą danych ORACLE,
 • umiejętność administrowania HP-UX.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z bazy danych ORACLE,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z administracji HP-UX,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia specjalistycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry