Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw monitorowania realizacji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Wydziale Monitorowania w Departamencie Funduszy Ekologicznych

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie realizacji projektów w ramach priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), w tym nadzorowanie harmonogramów realizacji projektów, weryfikowanie dostępności środków w ramach poszczególnych działań POIiŚ oraz analizowanie potrzeby przesunięć środków pomiędzy priorytetami
 • Opiniowanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów w zakresie zmian w harmonogramie realizacji projektów, zmian kosztów oraz zakresu projektów POIiŚ
 • Udział w sporządzaniu zbiorczych sprawozdań: okresowych, rocznych i końcowych oraz zbiorczych informacji z raportów z osiągniętych efektów w ramach POIiŚ (we współpracy z IW), a także materiałów informacyjnych w zakresie działalności wydziału
 • Weryfikowanie okresowych raportów z realizacji projektów POIiŚ przygotowywanie przez IW oraz monitorowanie i weryfikowanie prawidłowości danych, dotyczących projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowych POIiŚ, wprowadzanych przez Instytucje Wdrażające do krajowego systemu informatycznego (KSI)
 • Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie senatorskie, notatki oraz inne materiały informacyjne w zakresie zadań wydziału
 • Analizowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków związanych z realizacją rzeczową projektów w ramach POIiŚ
 • Udział w spotkaniach, komitetach, grupach roboczych, konferencjach i szkoleniach dotyczących wdrażania funduszy unijnych na ochronę środowiska
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych, planów, założeń, programów, opracowań studialnych i innych dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych


Warunki pracy

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
• miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna
2. test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
3. weryfikacja znajomości języka angielskiego
4. rozmowa kwalifikacyjna obejmująca elementy wywiadu behawioralnego i case study

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia, czyli co powinna zawierać Twoja aplikacja”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w części „Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, czyli co warto dołączyć do aplikacji” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska
• umowa o pracę
• dodatek stażowy od 5% do 20%
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
• elastyczny czas pracy
• indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
• pakiet świadczeń socjalnych
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
• zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
• praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
• dogodna lokalizacja
• stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo

Informacje dodatkowe
• Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
• Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
• Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 438, 36 92 207, 36 92 847, 36 92 426.

ZAPRASZAMY!

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze monitorowania lub wdrażania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w zakresie Priorytetu II
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
  • Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze monitorowania lub wdrażania projektów współfinansowanych ze środków unijnych (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DFEstsp12/2019.
  W aplikacji należy podać adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry