Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Biurze Administracyjnym w Wydziale Inwestycji, Eksploatacji i Zabezpieczenia

ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnianie prawidłowego funkcjonowania ochrony fizycznej na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie Ministerstwa, w tym: opracowywanie instrukcji i regulaminów ochrony, przyjmowanie zgłoszeń, analizowanie i informowanie przełożonych o zajściu zdarzeń stanowiących naruszenie porządku publicznego, realizowanie wniosków w zakresie ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego, ustalanie poziomu zabezpieczeń nieruchomości w sytuacjach zagrożenia z właściwymi organami ochrony prawnej, wdrażanie/ monitorowanie zasad funkcjonowania ochrony, zapewnianie bezpiecznego konwojowania wartości pieniężnych;
 • zapewnianie prawidłowego funkcjonowania systemów zabezpieczenia technicznego na terenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa, w tym: bieżące analizowanie potrzeb w zakresie rozbudowy systemu zabezpieczenia technicznego i konieczności dostosowania ich do wymogów prawa, kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli dostępu, systemu monitoringu oraz sygnalizacji włamania i napadu, przyjmowanie zgłoszeń, analizowanie i informowanie przełożonych o awariach systemu zabezpieczenia technicznego, zarządzanie bazą danych pracowników Ministerstwa i instytucji mających siedzibę w ochranianych obiektach;
 • zapewnianie ochrony przeciwpożarowej oraz podnoszenie standardów w tym zakresie, w tym: opracowywanie, aktualizowanie i realizowanie planu ewakuacji i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa, przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, przedkładanie wniosków i propozycji rozwiązań ochrony przeciwpożarowej;
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienia publiczne w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;
 • obsługiwanie korespondencji i dokumentacji.


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 408,96 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,3
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• umowę o pracę i stabilne zatrudnienie,
• trzynaste wynagrodzenie – dotyczy służby cywilnej,
• łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00), telepracę, skrócenie wymiaru czasu pracy, pokój do pracy z dzieckiem,
• kulturę organizacyjną skierowaną na potrzeby innych (działania CSR),
• rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, z ekspertami, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka obcego i studiów,
• pakiet socjalny, w tym: platformę My Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, salę ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownię, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
• opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

APLIKUJ ONLINE KLIKAJĄC W LINK:

http://miir.hrsys.pl/praca/miir/BA-36

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.miir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo/Praca i kariera lub uzyskać w zakresie merytorycznym pod nr tel. (22) 273 88 62, zaś w zakresie dotyczącym zatrudnienia pod nr tel. (22) 273 88 81.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zabezpieczenia osób i mienia lub ochrony przeciwpożarowej budynków i ewakuacji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia inspektora lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie takiego postępowania,
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony osób i mienia,
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz procedur przeprowadzania ewakuacji,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
  • CV,
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wymagane na stanowisku – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów,
  • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia inspektora lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej,
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie takiego postępowania,
  • najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/
  • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do skorzystania z aplikowania online, klikając w link zamieszczony poniżej w „Innych informacjach”.

  Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule mail: BA 36

  Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry