Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw gospodarowania mieniem Skarbu Państwa Wydziale Nadzoru nad Mieniem Departamentu Infrastruktury

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al.Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie procesów w zakresie gospodarowania przez Agencję Mienia Wojskowego (AMW) przekazanymi przez Ministra Obrony Narodowej nieruchomościami, w szczególności w obszarach pozyskiwania, ewidencjonowania oraz zarządzania i zagospodarowywania w drodze sprzedaży, dzierżawy, najmu i użyczenia. Opracowywanie analiz, ocen i informacji oraz przedstawianie wniosków, propozycji usprawnień i nowych narzędzi wspomagających zarządzanie.
 • Monitorowanie terminowości i prawidłowości sporządzania przez AMW dla potrzeb Krajowego Zasobu Nieruchomości wykazów nieruchomości. Analizowanie przydatności dla Sił Zbrojnych RP nieruchomości objętych wnioskiem Prezesa KZN o ich przekazanie do zasobu KZN oraz przygotowywanie projektów opinii Ministra ON dotyczących zajęcia stanowiska w sprawie przekazanie nieruchomości.
 • Monitorowanie działalności inwestycyjnej i remontowej prowadzonej przez AMW oraz przez spółki zależne AMW realizowanej w celu zapewnienia żołnierzom zawodowym ustawowego prawa do zakwaterowania w formie lokalu mieszkalnego (kwatery). Opiniowanie projektów i aktualizacji planów inwestycji budowlanych i remontów AMW oraz planów wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego przedkładanych do zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej.
 • Weryfikowanie projektów umów o udzielenie dotacji celowych z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez AMW oraz weryfikacja rozliczenia dotacji przez AMW - pod względem merytorycznym, w szczególności w zakresie zgodności realizowanych zadań inwestycyjnych będących przedmiotem umowy z programami inwestycji obejmującymi ich zakres rzeczowy oraz w zakresie warunków przekazywania, ewidencjonowania i rozliczania dotacji.
 • Udział w nadzorach problemowych lub doraźnych realizowanych: w biurze Prezesa AMW, oddziałach regionalnych AMW, miejscach składowania mienia należącego do AMW i miejscach realizacji przez AMW inwestycji i remontów - w zakresie prawidłowości realizacji zadań przez AMW, w szczególności w obszarze gospodarowania nieruchomościami i mieniem ruchomym, działalności inwestycyjnej i remontowej oraz gospodarowania środkami publicznymi w formie dotacji celowych i podmiotowych.
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi i roszczenia zgłaszane przez osoby fizyczne i prawne oraz interpelacje poselskie i zapytania kierowane do MON dotyczące obszarów działalności Agencji Mienia Wojskowego.
 • Udział w opiniowaniu i opracowywaniu propozycji zmian projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Agencji Mienia Wojskowego. Opiniowanie projektów dokumentów kompetencyjno-organizacyjnych opracowywanych przez AMW, w tym statutu, regulaminu wewnętrznego, planów działalności.


Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 4100 zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,2) plus dodatek za wysługę lat. Wynagrodzenie nie podlega negocjacji. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji.
Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu).
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 840 515, 261 840 034.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze gospodarki nieruchomościami
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”
 • Znajomość: ustawy o ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, decyzji MON w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
  • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze gospodarki nieruchomościami (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście - Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 - wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry