Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw budżetu departamentu w Zespole ds. Koordynacji Delegacji Zagranicznych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gospodarowanie środkami finansowymi na poziomie komórki organizacyjnej/ zadania, w tym: - zgłaszanie propozycji/ prognoz wydatków i dochodów na kolejne lata budżetowe, - stały monitoring wydatków lub dochodów oraz dostępności środków budżetowych, - nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi, - weryfikowanie merytoryczne dowodów księgowych, - wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych
 • nadzór nad realizacją umów/ porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami w zakresie usług związanych z zakupem biletów lotniczych, usług związanych z zakupem miejsc noclegowych, usług tłumaczeniowych i innych usług, w tym: - monitorowanie procesu realizacji postanowień umowy/ porozumienia, - kontrolowanie zleceniobiorcy w zakresie wynikającym z umowy/ porozumienia, - aktualizowanie/ doprecyzowywanie warunków zawartej umowy/ porozumienia, - wymiana informacji/ raportowanie/ prowadzenie sprawozdawczości
 • udział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań w zakresie usług związanych z zakupem biletów lotniczych, usług związanych z zakupem miejsc noclegowych, usług tłumaczeniowych i innych usług, w tym: - opracowywanie planu zamówień publicznych na potrzeby komórki organizacyjnej, - prowadzenie rozeznania rynku, - szacowanie wartości zamówienia, - sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, - opracowywanie projektu umowy, - uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych
 • zapewnienie obsługi logistycznej służbowych delegacji zagranicznych Kierownictwa i pracowników Ministerstwa, w tym: - przygotowywanie polecenia wyjazdu służbowego część I w oparciu o przedłożone przez komórkę właściwą zgłoszenie zagranicznej podróży służbowej, - prowadzenie procesów rezerwacji i zakupu usług w zakresie usług lotniczych przewozów pasażerskich i miejsc hotelowych dla Kierownictwa i pracowników Ministerstwa delegowanych za granicę
 • sprawozdawczość na poziomie Ministerstwa w obszarze zagranicznych podróży służbowych, w tym: prowadzenie ewidencji/ rejestrów w ramach realizacji zadania, gromadzenie materiałów merytorycznych, - gromadzenie sprawozdań z zagranicznych podróży służbowych Kierownictwa i pracowników Ministerstwa, - realizacja obowiązków informacyjno-sprawozdawczych wobec KRRM/ MF i innych podmiotów


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze planowania i rozliczania finansowego lub w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, w tym umiejętność samodzielnego ustalania priorytetów
 • Dobra znajomość MS Office, w tym bardzo dobra znajomość MS Excel
 • Podstawowa znajomość rachunkowości budżetowej, w tym klasyfikacji budżetowej
 • Radzenie sobie ze stresem oraz presją czasu
 • Komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze planowania i rozliczania finansowego lub w administracji publicznej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B1

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DWM-1/19

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry