Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw finansowych w Departamencie Prawnym

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dokumentacji finansowej w celu obsługi ekonomiczno-finansowej działań Departamentu Prawnego, w tym współpraca z Departamentem Ekonomiczno-Finansowym w celu nadzoru nad prawidłowością i celowością wydatkowania środków publicznych przez jednostki podległe i nadzorowane.
 • Opiniowanie dokumentów przedstawianych przez jednostki nadzorowane przez Ministra Sportu i Turystyki w zakresie polityki finansowej oraz jej zgodności z postanowieniami umów oraz przepisów prawa w celu zapewnienia właściwego wydatkowania środków.
 • Opiniowanie dokumentów przedstawianych przez spółkę PL.2012+ Sp. z o.o., wynikających z umowy zawartej ze spółką, w zakresie polityki finansowej spółki oraz jej zgodności z postanowieniami umowy w celu zapewnienia zgodności działań spółki.
 • Sporządzanie sprawozdań i raportów w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji na temat stopnia wykorzystania przez jednostki nadzorowane przez Ministra Sportu i Turystyki zaplanowanych środków.
 • Opiniowanie wystąpień o zaangażowanie środków finansowych związanych z zakończeniem zadań inwestycyjnych dotyczących budowy Stadionu Narodowego, składanych przez spółkę Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia Sp. z o.o. w likwidacji w celu określenia zasadności ponoszonych wydatków i ich zgodności z obowiązującymi przepisami finansowymi oraz limitowaną wysokością budżetu.
 • Koordynacja sprawnego przepływu dokumentów finansowych jednostek nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki i spółek, w których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa z posiadanych udziałów, przedkładanych do oceny merytorycznej w celu realizacji płatności.
 • Prowadzenie spraw wynikających z realizacji budżetu przez Departament Prawny, w tym sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji na temat stopnia wykorzystania zaplanowanych środków finansowych.


Warunki pracy

Praca samodzielna, wykonywana na terenie i w godzinach pracy Ministerstwa. Systematyczna współpraca z innymi pracownikami. W zależności od potrzeb okresowe przemieszczanie się na terenie Ministerstwa i poza nim. Stanowisko pracy zorganizowano w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy. Do zadań służbowych należy obsługa stanowiska komputerowego, faksu, skanera i in. urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Warunki architektoniczno-budowlane i techniczne budynków oraz pomieszczeń: pracy, ogólnodostępnych i higieniczno-sanitarnych:
Budynek przy ul. Senatorskiej 14 - siedziba główna Ministerstwa
Pomieszczenia są w niezbędnym stopniu dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu budynku są pochylnie mobilne (zastępujące pochylnie stałe), dostawiane przez pracowników recepcji, zapewniających asystę i pomoc fizyczną. Na lewo od wejścia głównego jest oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku brak windy. Na wyposażeniu budynku jest schodołaz, umożliwiający osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się wewnątrz, pomiędzy piętrami. Na parterze jest łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek przy ulicy Senatorskiej 12
Pomieszczenia są w niezbędnym stopniu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na wyposażeniu jest schodołaz umożliwiający dostęp do budynku. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku znajduje się winda do komunikacji między kondygnacjami. Na dziedzińcu jest oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na piętrach (I i II) usunięto bariery architektoniczne. Na II piętrze jest łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część pomieszczeń pracy wyposażona jest w klimatyzację, część w wentylację grawitacyjną i naturalną.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Urząd nasz jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Formularze oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce „Nabór do Służby Cywilnej”.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania oferty pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów osoba, która złożyła ofertę, może odebrać swoje dokumenty.
W naborze będą stosowane w szczególności następujące techniki i metody naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem. Kandydatki/Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani w ten sam sposób.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 2447-326


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub w sektorze finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość kodeksu spółek handlowych
 • Znajomość ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
 • Znajomość ustawy o instytutach badawczych
 • Znajomość ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Kursy lub szkolenia z zakresu programów kalkulacyjnych
 • Kursy lub szkolenia z zakresu rachunkowości budżetowej
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń z zakresu programów kalkulacyjnych
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń szkolenia z zakresu rachunkowości budżetowej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa

  Na kopercie i na początku listu motywacyjnego proszę dodać wyraźny dopisek: DP-1)19

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry