Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw przepływów finansowych w Wydziale Zarządzania Finansowego w Departamencie Funduszy Ekologicznych

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie deklaracji wydatków od Instytucji Wdrażających (IW) do Instytucji Pośredniczącej (IP) w zakresie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 oraz udział w przygotowaniu deklaracji wydatków od IP do Instytucji Zarządzającej/Instytucji Certyfikującej (IZ/IC), a także w kontrolach systemowych w IW
 • Realizacja, we współpracy z Departamentem Ekonomicznym Ministerstwa Środowiska, zadań związanych z budżetem resortu i przepływem środków finansowych w zakresie II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), w tym udział we wnioskowaniu do Ministra Finansów o środki z rezerwy celowej budżetu państwa
 • Monitorowanie, we współpracy z IW, procesu składania przez beneficjentów wniosków o płatność w ramach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020
 • Monitorowanie płatności realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach zleceń dokonywanych przez instytucje upoważnione oraz zwrotów środków przekazywane przez beneficjentów na rachunek BGK, analizowanie wykorzystania limitów środków oraz współpraca z Departamentem Ekonomicznym Ministerstwa Środowiska w zakresie zmian kwot tych limitów
 • Koordynowanie w ramach Departamentu zadań związanych z budżetem w układzie zadaniowym
 • Koordynacja zbierania informacji i przygotowywanie wkładu do materiałów informacyjnych w zakresie wydatkowania środków z funduszy europejskich
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych, planów, założeń, programów, opracowań studialnych i innych dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich w sektorze środowiska oraz treści wytycznych, wzorów wniosków i umów oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji POIiŚ 2014-2020, NMF i MF EOG, w szczególności w zakresie przepływów finansowych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o ustaleniu kwoty odsetek do zapłaty przez beneficjentów z tytułu nieterminowego rozliczenia zaliczki oraz zwrotu środków, a także zastosowaniu ulg w spłacie należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna
2. test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
3. zadanie praktyczne typu case study
4. rozmowa kwalifikacyjna obejmująca elementy wywiadu behawioralnego i weryfikację znajomości języka angielskiego

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia, czyli co powinna zawierać Twoja aplikacja”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w części „Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, czyli co warto dołączyć do aplikacji” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska
• umowa o pracę
• dodatek stażowy od 5% do 20%
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
• elastyczny czas pracy
• indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
• pakiet świadczeń socjalnych
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
• zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
• praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
• dogodna lokalizacja
• stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo

Informacje dodatkowe
• Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
• Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
• Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 847, 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426.

ZAPRASZAMY!  


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze wdrażania lub zarządzania funduszami europejskimi lub innymi programami pomocowymi lub w realizacji projektów lub w obszarze finansów i rachunkowości
lub w analizie danych


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość Programu Operacyjnego POIiŚ 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 w zakresie II osi priorytetowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Umiejętność obsługi programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Myślenie analityczne
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
  • Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania lub zarządzania funduszami europejskimi lub innymi programami pomocowymi lub w realizacji projektów lub w obszarze finansów i rachunkowości lub w analizie danych (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DFEstsp5/2019.
  W aplikacji należy podać adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry