Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenie konkursów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także prowadzenie dialogu technicznego w roli Przewodniczącego komisji lub jego zastępcy,
 • przygotowywanie i sprawowanie nadzoru nad całością dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp,
 • analizowanie w ramach komisji przetargowych wniesionych odwołań,
 • uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych w Krajowej Izbie Odwoławczej, ewentualnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie,
 • analizowanie planowanych zamówień publicznych, prowadzenie rejestrów, a także sporządzanie zestawień i analiz dotyczących prowadzonych postępowań,
 • występowanie przed organami kontrolnymi i audytowymi, a także sporządzanie opinii i analiz związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,3178 kwoty bazowej
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- test wiedzy w przypadku liczby kandydatów większej niż 5,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 2 lat na stanowiskach związanych ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • bardzo dobra znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, syntetyzowania, wyciągania wniosków i planowania; przewidywania i podejmowania decyzji,
 • komunikatywność, asertywność i kreatywność,
 • skuteczna współpraca,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „tajne”,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne",
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „starszy specjalista3/BF-WZPiFP BKGP 2/19”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry