Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Sekcji Centralnych Systemów Internetowych Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych Biura Łączności i Informatyki

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie propozycji rozwiązań bezpieczeństwa na podstawie wyników analizy ryzyka, formalnych wymagań, stosowanych w Policji polityk i procedur bezpieczeństwa,
 • wykonywanie zadań administratora technicznego oraz centralnego dla systemów BŁiI,
 • przygotowywanie projektów dokumentów bezpieczeństwa oraz ich zmian,
 • uczestniczenie w przygotowaniu merytorycznej części dokumentacji na realizowane przez Wydział zamówienia, dostawy i usługi,
 • uczestniczenie z przygotowaniu planów ciągłości działania dla centralnych systemów teleinformatycznych biura,
 • uczestniczenie w wykonywaniu analizy ryzyka i opracowywanie projektu planu postępowania z ryzykiem,
 • monitorowanie eksploatacji centralnych systemów internetowych i międzynarodowych Policji oraz tworzenie obowiązującej dokumentacji bezpieczeństwa,
 • uczestniczenie w pracach komisji i zespołów przetargowych dotyczących projektów bezpieczeństwa systemów informatycznych.


Warunki pracy

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,8335 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym lub pokrewnym technicznym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe informatyczne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
3 lata w tworzeniu systemów i rozwiązań teleinformatycznych lub praktyczne doświadczenie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych lub doświadczenie w zakresie stosowania norm serii ISO/IEC 27000,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej oraz samokształcenie merytoryczne w tym języku,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia analizy ryzyka,
 • umiejętność oceniania projektów dokumentów bezpieczeństwa,
 • umiejętność analizowania,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność negocjacji z przedstawicielami innych komórek KGP lub w postępowaniach przetargowych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • zdolność samokształcenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemów teleinformatycznych Policji.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „starszy specjalista/WUSIM BŁiI BKGP 2/19”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry