Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 15/12/2018.

starszy specjalista

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia na podstawie uzgodnień z właściwą komórką organizacyjną Komendy lub jednostką organizacyjną Policji,
 • sprawdzanie zgodności wykonania Programu inwestycyjnego, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu wykonawczego oraz kosztorysów,
 • koordynowanie opracowywania koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • udział w pracach zespołu powołanego do opracowywania Programu inwestycji,
 • monitorowanie procesu przygotowania dokumentacji projektowo-architektonicznej przez podmioty zewnętrzne,
 • potwierdzanie pod względem merytorycznym oraz w zakresie finansowym faktur od wykonawców dokumentacji projektowo-architektonicznej,
 • przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyłonienia wykonawcy robót lub dokumentacji technicznej,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego planu finansowego dla wydziału.


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, zmienne warunki atmosferyczne, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z budownictwem,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość ustaw: Prawo budowlane z zakresu utrzymania obiektów budowlanych, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień, o gospodarce nieruchomościami w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przepisów ogólnych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • umiejętność: obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office i programu Auto-Cad, dobrej organizacji pracy własnej,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • umiejętność: obsługi programu kosztorysowego Norma Pro, pracy pod presją czasu, pracy w zespole,
 • komunikatywność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zamówień publicznych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/02/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry