Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 13/12/2018.

starszy specjalista

Warszawa, mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administracja siecią WAN Resortu, LAN/SAN Ministerstwa oraz platformami komunikacji elektronicznej wraz z przydzieloną do nich infrastrukturą Techniczno-Systemową i oprogramowaniem narzędziowym;
 • Bieżące monitorowanie sieci WAN Resortu, LAN/SAN Ministerstwa oraz platform komunikacji elektronicznej wraz z przydzieloną do nich Infrastrukturą Techniczno-Systemową pod kątem: poziomu, dostępności, ciągłości i zgodności z obowiązującymi wymaganiami i na tej podstawie sporządzanie analiz i raportów;
 • Kompleksowa analiza pojawiających się incydentów dotyczących sieci WAN Resortu, LAN/SAN Ministerstwa oraz platform komunikacji elektronicznej i przydzielonej do nich Infrastruktury Techniczno-Systemowej w oparciu o: komunikaty z systemów komputerowych i aplikacyjnych oraz raporty z innych komórek Departamentu;
 • Identyfikowanie problemów i opisywanie znanych błędów dotyczących sieci WAN Resortu, LAN/SAN Ministerstwa oraz platform komunikacji elektronicznej i przydzielonej do nich Infrastruktury Techniczno-Systemowej oraz identyfikacja zagrożeń; opracowywanie procedur naprawczych i awaryjnych; zmian w stosowanych procedurach pracy w oparciu o wyniki analiz oraz opracowywanie nowych procedur pracy;
 • Utrzymywanie bezpieczeństwa przetwarzania zasobów informacyjnych Systemu Przetwarzania Danych w celu zapewnienia ich poufności, integralności i dostępności;
 • Wykonywanie procedur składowania konfiguracji urządzeń informacyjnych w celu zabezpieczenia przed ich utratą lub zniszczeniem;
 • Wsparcie użytkowników w ramach 3 linii wsparcia w celu usuwania incydentów o wysokiej złożoności;
 • Współpraca w ramach zarządzania procesowym świadczeniem usług IT z innymi wydziałami i zespołami Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w celu zapewnienia interoperacyjności oraz wymiany danych i informacji pomiędzy usługami technologicznymi Ministerstwa Sprawiedliwości.


Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- praca w terenie,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- zagrożenie korupcją,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 6558,84 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 3,5).

List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niespełniające wymagań formalnych i oferty kandydatów niewyłonionych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Informacje dodatkowe pod nr. tel. (22) 52 12 378, (22) 52 12 743.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w administrowaniu aktywnymi urządzeniami sieciowymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza specjalistyczna (ekspercka) z zakresu administrowania aktywnymi urządzeniami sieciowymi,
 • asertywność, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, radzenie sobie z presją, zorientowanie na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie technologii ścian ogniowych,
 • znajomość metodyk zarządzania usługami informatycznymi,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/02/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry