Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie badań monitoringu wód oraz sieci pomiarowej w ramach współtworzenia programów państwowego monitoringu środowiska województwa zachodniopomorskiego
 • Weryfikacja wyników pomiarów oraz ich wprowadzanie do aktualnie obowiązujących baz danych w celu zgromadzenia informacji o stanie środowiska wodnego
 • Wykonywanie ocen jakości wód powierzchniowych w celu zapewnienia informacji o aktualnym stanie wód województwa zachodniopomorskiego
 • Udział w przygotowaniu raportów o jakości wód powierzchniowych w celu informowania społeczeństwa o stanie środowiska województwa zachodniopomorskiego
 • Udział w sporządzaniu okresowych raportów i ocen stanu środowiska w aspekcie jakości wód oraz wykonywanie zbiorczych sprawozdań statystycznych i resortowych z zakresu jakości wód, na podstawie zgromadzonych danych
 • Udostępnianie społeczeństwu oraz organom administracji informacji na temat emisji zanieczyszczeń do wód oraz jakości wód powierzchniowych województwa
 • Udział w przygotowaniu wniosków i rozliczaniu umów o dofinansowanie zadań z zakresu monitoringu wód powierzchniowych
 • Przygotowywanie i ewidencjonowanie korespondencji związanej z monitoringiem środowiska


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w systemie jednozmianowym w siedzibie urzędu,
wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym,
praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych oraz komunikatywności,
stanowisko wymaga odporności na stres.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
stanowisko pracy znajduje się na III piętrze,
w budynku znajduje się winda, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
W ofercie prosimy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu.

Kandydatki/kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach etapów naboru będą informowani pocztą elektroniczną lub telefoniczne.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty kandydatek/kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru, którzy nie zażądali zwrotu dokumentów złożonych w związku z przeprowadzonym naborem są niszczone po zakończeniu procedury naboru, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobami wybranymi w danym naborze.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 48 59 508.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenie w pracy związanej z ochroną środowiska, monitoringiem środowiska lub w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów i aktów prawnych związanych z monitoringiem środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo Ochrony Środowiska
 • Umiejętność obsługi komputera i posługiwania sie pakietami biurowymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z systemami GIS
 • Umiejętność sporządzania sprawozdań i opracowań
 • Umiejetność formułowania pism administracyjnych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność terminowej realizacji zadań i pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność
 • Chęć poszerzania swojej wiedzy o nowe zagadnienia


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/06/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry