Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw z zakresu planowania i wykonywania budżetu wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie i weryfikowanie pod kątem finansowym oraz zgodności z obowiązującymi przepisami dokumentów dotyczących planowania i wykonywania budżetu w nadzorowanym zakresie sporządzonych przez państwowe jednostki budżetowe, wydziały ŁUW oraz jednostki samorządu terytorialnego
 • opracowywanie projektów dokumentów dotyczących planowania i wykonywania wydatków, w tym m.in.: opinii, informacji, wniosków Wojewody Łódzkiego o zwiększenie budżetu, materiałów planistycznych itp., w nadzorowanym zakresie (w układzie tradycyjnym i zadaniowym) oraz materiałów zbiorczych
 • opracowywanie projektów decyzji Wojewody Łódzkiego w sprawie zmian w budżecie i blokowania wydatków oraz propozycji zmian w budżecie w układzie zadaniowym w nadzorowanym zakresie, a także zawiadomień do dysponentów, jednostek samorządu terytorialnego, Wydziałów ŁUW w Łodzi i Regionalnej Izby Obrachunkowej o zmianach w planie wydatków wynikających z decyzji i akceptacji Wojewody Łódzkiego oraz decyzji Ministra Finansów
 • opracowywanie i współudział w opracowaniu propozycji podziału: wstępnych kwot wydatków przyznanych przez Ministra Finansów na rok następny dla części 85/10 - województwo łódzkie, kwot dochodów i wydatków wynikających z projektu ustawy budżetowej przyjętego przez Radę Ministrów i przekazanego do Sejmu RP oraz ustawy budżetowej na dany rok, w układzie tradycyjnym i zadaniowym, a następnie zawiadomień do jednostek podległych Wojewodzie i nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego o kwotach wydatków, dochodów, dotacji wynikających z tych podziałów
 • opracowywanie rocznych informacji z wykonania budżetu w części 85/10 - województwo łódzkie, w nadzorowanym zakresie
 • przygotowywanie projektów opinii w sprawie uzgadniania zadań państwowych jednostek budżetowych, zakwalifikowanych do dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przy współpracy z właściwymi wydziałami Urzędu i państwowymi jednostkami budżetowymi podległymi Wojewodzie, w nadzorowanym zakresie,
 • prowadzenie ewidencji wydatków w części 85/10 – województwo łódzkie w nadzorowanym zakresie w systemie FK-Planowanie oraz innych ewidencji niezbędnych do realizacji zadań Oddziału
 • wprowadzanie do systemu TREZOR i zatwierdzanie w imieniu dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie danych wynikających z materiałów planistycznych do projektu budżetu, projektu ustawy budżetowej na rok następny oraz ustawy budżetowej na dany rok, wniosków o decyzje (Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego) oraz decyzji budżetowych w sprawie zmian w budżecie, a także weryfikowanie i zatwierdzanie danych wprowadzonych przez dysponentów podległych


Warunki pracy

praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, dyspozycyjność, również w nieprzewidywalnych terminach, praca w stresie, pod presją czasu

kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu z pracownikami odpowiedzialnymi za sprawy finansowe w: państwowych jednostkach budżetowych,
kilka razy w miesiącu: z pracownikami Ministerstwa Finansów, jednostek samorządu terytorialnego

Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2 800,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018, poz.1559)
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
praca/staż w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie stosowania ustawy o finansach publicznych, aktów prawnych wydanych na podstawie ustawy finansów publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry