Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw planowania i przygotowywania pod względem merytorycznym zadań remontowych i inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi

Łódź, ul. Lutomierska 108/112


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) w ramach prowadzonych zadań remontowo-inwestycyjnych, tj. nadzór nad wykonawcami robót w zakresie prowadzenia robót instalacyjnych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, opracowaną dokumentacją projektową i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, warunkami zawartych umów;
 • opracowywanie dokumentów formalno-prawnych celem usuwania bieżących awarii instalacji sanitarnych. Opracowywanie w tym zakresie projektów i dokumentacji kosztorysowej z użyciem programu do kosztorysowania, wniosków i umów z wyłączenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • dokonywanie ocen stanów technicznych instalacji obiektów (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) oraz typowanie robót do wykonania celem doprowadzenia tej instalacji do odpowiedniej sprawności technicznej;
 • opracowywanie (sporządzanie) dokumentacji do przetargu w zakresie wniosków rozpoczynających postępowanie przetargowe (z ustawy Prawo Zamówień Publicznych), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie posiadanych uprawnień;
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę wykonanej przez projektantów (na podstawie zawartej umowy) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i wiedzy technicznej pod kątem zgodności jej wykonania z protokołami typowania robót i założeniami zamawiającego (warunkami zawartej umowy) i przepisami prawa budowlanego;
 • opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań nie wymagających pozwolenia na budowę w zakresie typowania robót budowlanych do wykonania, wykonania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie posiadanej wiedzy i uprawnień budowlanych przy wykorzystaniu programu do kosztorysowania;
 • współudział w dokonywaniu rozliczeń finansowych realizowanych zadań remontowo-inwestycyjnych, tj. zgodności poniesionych kosztów w stosunku do założeń planu finansowego, programu użytkowego i zawartej umowy;
 • współudział w opracowywaniu wieloletnich i rocznych planów inwestycyjno-remontowych, celem utrzymania obiektów w odpowiedniej sprawności technicznej.


Warunki pracy

praca biurowa, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, praca poza siedzibą urzędu, praca na I piętrze, wyjazdy służbowe, praca w terenie, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie: 1,9509 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3 739,76 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl
w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać
pocztą na adres podany w ogłoszeniu.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacje sanitarne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nadzory, oceny stanów technicznych, instalacji);
 • umiejętność w podejmowaniu decyzji zgodnych z prawem budowlanym przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie;
 • umiejętność dokonywania ocen technicznych obiektów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym do kosztorysowania


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 44455"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry