Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych zespolonej administracji rządowej w województwie, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Wojewodę Łódzkiego oraz jednostkach samorządu terytorialnego i innych jednostkach otrzymujących dotacje celowe z budżetu Wojewody Łódzkiego, jak również przeprowadzanie kontroli stowarzyszeń w zakresie objętym ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu. Przeprowadzanie kontroli ma m.in. na celu stwierdzenie, na podstawie obiektywnie ustalonego stanu faktycznego i prawnego oraz rzetelnego jego udokumentowania, czy zaewidencjonowane zdarzenia gospodarcze zrealizowane zostały zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi środków publicznych (np. zaciąganie zobowiązań finansowych i ich zapłata, dokonywanie wydatków zgodnie z przepisami odnoszącymi się do zamówień publicznych, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w konfrontacji z ewidencją księgową, przeprowadzanie inwentaryzacji i jej rozliczenie). Kontrole prowadzone są przez cały rok na podstawie zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego planu kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
 • opracowywanie i sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych bądź sprawozdań i innych równoważnych dokumentów – zgodnie z trybem przeprowadzanych kontroli finansowych oraz informacji o wynikach kontroli, tworzy akta kontroli załączając do nich dowody np. kserokopie dokumentów księgowych, wydruki ewidencji księgowej, zestawienia, wyjaśnienia złożone przez pracowników jednostki kontrolowanej na pytania zadane przez kontrolującego. Z kierownikiem kontrolowanej jednostki omawia ustalenia kontroli wskazując stwierdzone nieprawidłowości.
 • analiza odpowiedzi udzielonej za zlecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym lub innym równoważnym dokumencie pod względem ich wykonania.
 • opracowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w przypadku zaistnienia okoliczności (stwierdzonych w czasie kontroli) wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie z pracownikami jednostki kontrolowanej w celu uzyskania dokumentów i wyjaśnień w kontrolowanym zakresie; kilka razy w tygodniu z głównym księgowym, skarbnikiem kontrolowanej jednostki samorządu terytorialnego w celu uzyskania pisemnych wyjaśnień w zakresie zagadnień objętych kontrolą; kilka razy w roku: z kierownikiem jednostki za zakończenie każdej kontroli w celu omówienia ustaleń kontroli.
Długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2 800,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz.1559).
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
praca/staż

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, kontroli w administracji rządowej
 • umiejętności: analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, samodzielnego podejmowania decyzji, organizacji pracy, prawidłowego formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
 • uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego do rejestru na listę biegłych rewidentów.
 • przeszkolenie w zakresie księgowości i rachunkowości budżetowej, jak i w zakresie kontroli finansowej oraz zamówień publicznych,
 • przeszkolenie w zakresie księgowości i rachunkowości budżetowej, jak i w zakresie kontroli finansowej oraz zamówień publicznych,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Łódzki Urząd Wojewódzki
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem "Oferta pracy nr 39052''

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/12/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry