Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie: ustanawiania stref ochronnych zbiorników śródlądowych, przyjmowania planów utrzymania wód, ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich
 • przygotowywanie uzgodnień w zakresie: planów wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła przez zakłady energetyczne i kontrola wprowadzonych ograniczeń; projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy sporządzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej: współdziałania z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie ustanawiania stref ochronnych (opiniowanie dokumentacji dotyczącej ochrony bezpośredniej i pośredniej), przygotowywanie przy współdziałaniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami rocznego sprawozdania z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy oraz planach zarządzania ryzykiem powodziowym
 • uzgadniania z właściwym organem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: rozstrzygnięć dotyczących wielkości opłaty melioracyjnej stanowiącej zwrot kosztów poniesionych przez Skarb Państwa na wykonanie urządzeń melioracji wodnych, projektów prawa miejscowego dotyczących ustanowienia stref ochronnych ujęć, obejmujących teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia komitetów konsultacyjnych, o których mowa w ustawie Prawo wodne, innych zespołach doradczych powoływanych przez Wojewodę
 • współpraca z organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, ustanawiania i znoszenia obwodów rybackich, ustanawiania stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej, ustanawiania obszarów ochronnych oraz opiniowania projektów Wód Polskich planu gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy
 • rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków, interwencji posłów, radnych i mieszkańców województwa w zakresie objętym stanowiskiem.


Warunki pracy

Czynniki utrudniające pracę: praca w terenie
Kontakty zewnętrzne:
kilka razy dziennie: Nadzór Wodny
klika razy w tygodniu: Zarząd Zlewni
kilka razy w miesiącu: Starostowie powiatów
klika razy w roku: Ministerstwo Środowiska
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze :2 700,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz.1559).
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Prawo wodne,
 • Prawo ochrony środowiska,
 • Prawo budowlane,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • zdolności organizacyjne,
 • dokładność, terminowość, odpowiedzialność i uczciwość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wykorzystywanie baz danych z zakresu ewidencji wód, urządzeń wodnych przy użyciu Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz Systemów Informacji Geograficznej (GIS), geodezji, kartografii, nawigacji satelitarnej
 • przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo wodne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry