Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie i weryfikowanie dokumentów dotyczących spełniania kryteriów desygnacji w ramach RPO WŁ 2014-2020, w tym opinii audytowych i sprawozdań z kontroli Instytucji Audytowej, deklaracji zarządczych oraz rocznych podsumowań Instytucji Zarządzającej, wyników kontroli systemowych i audytów przeprowadzonych przez IZ lub w jej imieniu oraz inne upoważnione podmioty kontrolne i audytowe (w tym NIK,KE)
 • analizowanie informacji dotyczących procesu realizacji RPO WŁ 2014-2020, w tym informacji zawartych w sprawozdaniach z posiedzeń Komitetu Monitorującego oraz otrzymanych od przedstawicieli Wojewody uczestniczących w pracach Komisji Oceny Projektów
 • uczestniczenie w kontrolach prowadzonych w Instytucji Zarządzającej RPO WŁ lub w instytucjach jej podległych, sporządzanie informacji pokontrolnych i monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji z kontroli
 • przekazywanie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Informacji o dokonanych ustaleniach w zakresie kryteriów desygnacji, w szczególności wskazujących na uzasadnione podejrzenie o zaprzestaniu spełniania któregokolwiek kryteriów desygnacji
 • analizowanie i wykorzystywanie informacji o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na potrzeby kontroli
 • sporządzanie zestawień, raportów oraz innych informacji związanych z udzielaniem wyjaśnień Komisji Europejskiej w zakresie scertyfikowanych wydatków/kwot niemożliwych do odzyskania dotyczących realizacji RPO WŁ 2007-2013
 • obsługa Centralnego Systemu Teleinformatycznego w zakresie aplikacji SL2014
 • obsługa prac przedstawiciela Wojewody Łódzkiego w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020 oraz koordynacja udziału przedstawicieli Wojewody Łódzkiego w Komisjach Oceny Projektów


Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: praca w terenie, zagrożenie korupcją
Kontakty zewnętrzne:
kilka razy w tygodniu: z pracownikami Departamentu Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, kilka razy w miesiącu – z pracownikami instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO: Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące, kilka razy w roku - Instytucja Audytowa, Instytucja Koordynująca RPO, długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie ogółem brutto: 2 800,00 zł - 3 500,00 zł
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018, poz.1559)
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenia w pracy w obszarze związanym z Funduszami Europejskimi


pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość zasad funkcjonowania zasad funkcjonowania Funduszy Europejskich, dobra znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów
 • biegła znajomość MS Office (Excel i baz danych)
 • umiejętność analizy i syntezy informacji
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych, audytu, finansów publicznych
 • znajomość języków obcych: język UE poziom B1
 • znajomość przepisów UE i krajowych związanych z funkcjonowaniem funduszy unijnych w okresach programowania 2007-2013 oraz 2014-2020
 • praca/staż w administracji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry