Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca w zakresie opracowywania zbiorczych rocznych i wieloletnich materiałów planistycznych do projektu budżetu Wojewody oraz jego realizacja - zamówienia publiczne. Opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym prawem i obowiązującymi wymogami
 • współpraca w zakresie opracowywania zbiorczych dokumentów oraz sprawozdań z realizacji wydatków na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień
 • sporządzanie projektów umów i porozumień oraz nadzoru nad zgodnością dokonywanych zamówień z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz uczestnictwo w kontrolach JST w zakresie realizacji zadań OC
 • współpraca w zakresie opracowywania wniosków dotyczących zmian w budżecie Wojewody (układ wykonawczy i zadaniowy) oraz uzgadniania ewidencji wydatków
 • koordynowanie prac nad planowaniem i realizacją budżetu zadaniowego w wydziale oraz współpraca przy prowadzeniu ewidencji dowodów księgowych, wniosków i umów
 • opisywanie poleceń wyjazdów służbowych w zakresie wydatków strukturalnych i budżetu zadaniowego
 • współpraca w opracowywaniu, aktualizacji i realizacji Programu doskonalenia obrony cywilnej województwa łódzkiego
 • współpraca w opracowywaniu i aktualizacji Planu obrony cywilnej – w części dotyczącej finansowania i szkoleń


Warunki pracy

czynniki uciążliwe: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją
Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu - pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, firmy zewnętrzne (zakupy sprzętu i usług), kilka razy w roku (pracownicy jednostek zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, pracownicy instytucji zewnętrznych przeprowadzających kontrole w Urzędzie, stowarzyszenia),
długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Inne informacje:
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2 600,00 zł

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018, poz.1559)

Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętności analitycznego myślenia oraz komunikatywność, umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność rozwiązywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji, dyspozycyjność, znajomość ustaw o powszechnym obowiązku obrony RP oraz aktów wykonawczych do niej, finansów publicznych, prawo zamówień publicznych, rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych
 • szkolenie podstawowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, szkolenie z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dokumentów o klauzuli ,,zastrzeżone''
 • umiejętność obsługi aplikacji BUZA, odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/09/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry