Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie nadesłanych wniosków, badanie i ocenianie kompletności dokumentacji prowadzenie postępowań administracyjnych według etapów i zasad spec-ustaw(np. ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i in.), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego, w celu wydania decyzji administracyjnej często dla inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym oraz opracowywanie i przygotowywanie projektów wezwań, postanowień i decyzji administracyjnych oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów,
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji i innych w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi oraz badanie i ocenianie pod względem merytorycznym kompletności dokumentacji planistycznej oraz przygotowywanie uwag merytorycznych do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli do przedstawionych aktów prawa miejscowego i studiów i in. w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • przeprowadzanie wizji w terenie przy ustalaniu warunków zabudowy oraz sporządzanie na jej podstawie analizy terenu i warunków zabudowy i zagospodarowania,
 • przygotowywanie dla potrzeb wojewody, organów centralnych, ministrów oraz innych organów administracji publicznej materiałów, analiz, opinii oraz innych informacji, w celu prawidłowego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej państwa na terenie województwa łódzkiego,
 • udzielanie informacji i wyjaśnień, projektantom, wnioskodawcom, przedstawicielom gmin, stronom postępowań administracyjnych, w celu przedstawienia aktualnego stanu prawnego i formalnego prowadzonych spraw,
 • prowadzenie procedur dot. wydania zarządzeń zastępczych wojewody w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.


Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne:
• kilka razy dziennie: przedstawiciele administracji publicznej, wnioskodawcy – inwestorzy w celu złożenia wyjaśnień czy uzupełnień wniosków, projektanci na etapie opiniowania i uzgadnianie opracowań planistycznych czy prowadzonych postępowań administracyjnych;
• kilka razy w tygodniu: przedstawiciele Ministerstw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego itp. celem uzyskania informacji na temat budzących wątpliwość, co do praktycznego stosowania przepisów prawa oraz ustalania jednolitego stanowiska orzeczniczego.
Czynniki szczególne: zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych – przedstawiciele gmin, projektanci, osoby prywatne; stres związany z przygotowywaniem decyzji wywołujących skutki materialno-prawne.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie ogółem brutto: 2800,00 - 3200,00 zł brutto.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2017, poz.1889, ze zm. )
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu. Oświadczenia oraz list motywacyjny należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia - telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP ŁUW oraz w siedzibie Urzędu.
Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
Siedziba administratora danych:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe profilowane: architektura, urbanistyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze architektury lub urbanistyki lub planowania przestrzennego lub budownictwa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • spełnienie wymagań art. 5, art. 50 ust.4 i art.60 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub uprawnienia budowlane/architektoniczne,
 • specjalistyczna wiedza z zakresu planowania przestrzennego i architektury i budownictwa,
 • umiejętności: samodzielność, inicjatywa, umiejętność współpracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/05/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry