Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Krajowym Laboratorium Referencyjnym do spraw jakości powietrza atmosferycznego

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie sprawdzeń stacji (audytów) w sieciach monitoringu jakości powietrza (analizatory, układy poboru prób) wraz z nadzorem nad włączaniem nowych elementów do sieci monitoringu jakości powietrza w Polsce. Przygotowywanie i prowadzenie interkalibracji analizatorów gazowych i poborników pyłowych dla sieci monitoringu jakości powietrza (w siedzibie KLRP i w terenie,
 • Wykonywania wzorcowań, kalibracji i sprawdzeń urządzeń należących do KLRP i poszczególnych sieci monitoringu powietrza.
 • Ujednolicanie i wdrażanie nowych metod i procedur badawczych w sieciach monitoringu jakości powietrza oraz pełnienie roli doradczej dla pracowników sieci.
 • Przygotowywanie urządzeń i udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i interkalibracjach organizowanych przez Komisję Europejską .
 • Utrzymywanie wzorców referencyjnych (w tym wzorców gazowych), ich certyfikacji i terminów wzorcowań dla potrzeb działania KLRP.
 • Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jakością badań wykonywanych przez KLRP.
 • Sporządzanie planów zakupów niezbędnych urządzeń i części zamiennych oraz nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań;
- praca przy komputerze,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ochrona środowiska, chemia lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w pracy w laboratorium badawczym lub pracy z aparaturą pomiarową lub na stanowisku obejmującym zagadnienia jakości powietrza atmosferycznego.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. pracy na stanowisku.
 • Znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza.
 • Znajomość norm dotyczących metodyk referencyjnych w pomiarach zanieczyszczeń powietrza oraz norm dotyczących funkcjonowania laboratoriów.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w systemie zarządzania jakością w laboratorium.
 • Doświadczenie w prowadzeniu pomiarów zanieczyszczeń powietrza.
 • Przeszkolenie z zakresu wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Gotowość do pracy w terenie we wszystkich porach roku;
 • Zdolność do pracy na wysokości w terenie (do 3 m n.p.t.);
 • Znajomość zagadnień związanych z pracą z aparaturą pomiarową;
 • Ogólna znajomość zagadnień statystyki;
 • Obsługa programów komputerowych: pakiet MS Office;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry