Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/02/2019.

starszy specjalista

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego, kujawsko-pomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Zygmunt Augusta 16
85-082 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodnosci ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczacymi bezpieczestwa ludzi i mienia,
 • dokonywanie kontroli istniejących budowli, obejmujących glównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi,
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
 • prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych i budowli,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków wpływających do WINB
 • sporzadzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności WINB.


Warunki pracy

-reprezentacja urzędu,
-częste wyjazdy służbowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych oraz prowadzenie samochodu służbowego

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem - obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;
bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do K-P WINB w terminie do 28.01.2018 r. (decyduje data wpływu do WINB).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 5840110.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub obszarze związanym z budownictwem

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Ustawa o drogach publicznych, Kodeks postepowania administracyjnego, Kodeks postępowania egzekucyjnego
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera (MS Office)
 • zdolność do pracy na wysokości powyzej 3 metrów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • umiejętnośc poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • umiejętność analitycznego myślenia


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry