Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 15/11/2018.

starszy specjalista

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego, kujawsko-pomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

ul. Zygmunta Augusta 16
85-082 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przygotowaniu i prowadzeniu działań inspekcyjno – kontrolnych z zakresu nadzoru nad stosowaniem i wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych,
 • udział w prowadzeniu inspekcji i kontroli w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach jw.,
 • współpraca z organami wyspecjalizowanymi w zakresie nadzoru rynku wyrobów budowlanych
 • opracowywanie protokołów, wniosków i materiałów analityczno - informacyjnych, w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli w zakresie niezbędnym do danej sprawy,
 • współudział w organizacji wyjazdów kontrolnych, m.in. poprzez przejęcie obowiązku prowadzenia samochodu służbowego w celu wykonywania zadań służbowych wraz ze sporządzaniem dokumentacji związanej z użytkowaniem pojazdu,
 • współudział w rozpatrywaniu skarg i wniosków wpływających do WINB


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- reprezentacja urzędu,
- częste wyjazdy służbowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia i materiały pracy -zestaw komputerowy z oprogramowaniem; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;
- bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do K-P WINB w terminie do 26.11.2017r. (decyduje data wpływu do WINB).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 5840110.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
w budownictwie lub administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów w zakresie ustaw: Ustawa o wyrobach budowlanych, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • umiejętność obsługi programów komputerowych SNRWB i HERMES2
 • umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • umiejetność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry