Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/12/2019.

STARSZY SPECJALISTA W WYDZIALE ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (NR 3252)

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/19/3252


Obowiązki:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- identyfikacja ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych, współpraca z zarządami zlewni w zakresie opracowywania planów ich realizacji;
- udział w procesie aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- prowadzenie spraw związanych z analizą sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- koordynacja i prowadzenie postępowań dotyczących ocen wodnoprawnych, dla których organem właściwym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej;
- wydawanie deklaracji zgodności, o której mowa w Ustawie;
- udział w pracach krajowych grup roboczych utworzonych na potrzeby wdrażania przepisów Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania wodami w zakresie właściwości wydziału;
- identyfikacja ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych oraz planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z odbudową tych ekosystemów;
- weryfikacja wpływu istniejących urządzeń wodnych i udzielonych zgód wodnoprawnych na warunki bytowania i wędrówki gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym;
- opiniowanie decyzji o uzgodnieniu warunków przeprowadzenia działań naprawczych dla szkody w środowisku;
- prowadzenie spraw związanych z obszarami Natura 2000" zależnymi od wód;
- prowadzenie spraw w zakresie opiniowania potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia, dla których organem właściwym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej;
- nadzorowanie realizacji działań ochronnych zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000 w odniesieniu do wód;
- sporządzanie wykazu inwestycji oraz działań, które mogą spowodować nie osiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie dobrego stanu wód;
- przygotowanie opinii dotyczących projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami, w zakresie ochrony zasobów wodnych;

Oferujemy:
- Zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat.
- Możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.
- Opiekę medyczną oraz bogaty pakiet socjalny.
Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat)

Zawód:

  • Inżynier inżynierii środowiska - gospodarka wodna i hydrologia

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe w zakresie: inżynierii środowiska, ochrony środowiska, hydrogeologii, biologii, nauk o ziemi, rolnictwa, gospodarki wodnej lub dziedzin pokrewnych; - znajomość przepisów prawa związanych z zajmowanym stanowiskiem (ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo ochrony środowiska, kodeksu Postępowania administracyjnego) - doświadczenia zawodowego: w obszarze gospodarki wodnej lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych; - sprawnej obsługi programów: Word i Excel; - umiejętność hierarchizacji zadań i organizacji pracy oraz współpracy z zespołem; - umiejętności analityczne oraz redagowania pism; - umiejętność analizowania problemów i proponowania sposobów ich rozwiązywania; - rzetelność, systematyczność, terminowość; - umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu; Wymagania dodatkowe: - doświadczenie zawodowe - praca na stanowisku związanym z ocenami oddziaływania na środowisko administracja publiczna, firma projektowa lub inne pokrewne, która wymagała znajomości i umiejętności stosowania przepisów prawa: administracyjnego, wodnego, ochrony przyrody i środowiska; - doświadczenie związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, - asertywność, komunikatywność, operatywność;


Miejsce pracy: 85-001 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: cv i list motywacyjny Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres: kadry.bydgoszcz@wody.gov.pl (mail), albo pocztą lub złóż osobiście: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz z dopiskiem: Nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale Zarządzania Środowiskiem zawierające poniższą klauzulę: Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 14.06.2019 r. Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, lub e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 37 20 276, kontakt osobisty w siedzibie administratora pod adresem jak wyżej. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii oraz podmioty uprawnione do obsługi doręczeń. 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.08.2019 roku. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane. 7. Przysługuje Pani/Panu następujące prawa z tytułu przetwarzania przez Administratora danych osobowych a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania jednej bezpłatnej kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane będą nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy: - zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Pani/Pan potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - wniosła/ósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; d) prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - wniosła/ł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, - wycofała/ł Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się administratora z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; e) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod wskazany niżej adres, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Fax 22 531 03 01 Godziny pracy urzędu: 8.00 16.00 Infolinia: 606 950 000, czynna w dni robocze w godzinach: 10.00 13.00

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, e-mail, poczta

Email: kadry.bydgoszcz@wody.gov.pl


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Prezentacja firmy

źródło oferty: CBOP

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
16/06/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Bez wykształcenia
Branża / kategoria:
Praca Inżynieria , Praca BHP / Ochrona środowiska
do góry