Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw ds. administracyjno-technicznych w Delegaturze we Włocławku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
85-018 Bydgoszcz ul. ks. P. Skargi 2


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej środków transportu.
 • Planowanie i realizowanie zakupów i usług.
 • Administrowanie budynkiem Delegatury.
 • Nadzorowanie systemów, urządzeń i instalacji budynku Delegatury.
 • Nadzorowanie pracy sprzątaczek i konserwatora.
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, upoważnień i pieczątek.
 • Prowadzenie ewidencji materiałów biurowych i środków czystości.
 • Nadzorowanie archiwum zakładowego Delegatury.
 • Obsługa sekretariatu w przypadku nieobecności pracownika.


Warunki pracy

Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe.
Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze, budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 376-17-35


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej
 • znajomość zasad obiegu dokumentów
 • znajomość przepisów z zakresu metod i form pracy kancelaryjno-biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość oprogramowania do zarządzania dokumentami i zadaniami – system e-Dok
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • kultura osobista
 • pozytywne podejście do klienta, skuteczna komunikacja


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru do pobrania http//bip.wios.bydgoszcz.pl/praca/ochrona-danych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry