Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw przetwarzania informacji niejawnych w Wydziale Techniki Operacyjnej

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie pracy w Zespole ds. Przetwarzania Informacji Niejawnych w celu prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu ich prawidłowego obiegu
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Wydziału
 • Prowadzenie zbiorów aktów normatywnych resortowych i zewnętrznych oraz ich aktualizacja, a także prowadzenie ewidencji rejestrów, dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
 • Przerejestrowywanie teczek operacyjnych niezakończonych w roku ubiegłym do aktualnego rejestru teczek operacyjnych, dokonywanie zmiany klauzuli dokumentu we właściwych dziennikach ewidencyjnych
 • Archiwizowanie dokumentów niejawnych, sporządzanie protokołów brakowania, sporządzanie spisów akt przekazywanych do archiwum, sporządzanie wykazu liczb przekazanych do archiwum
 • Okresowe sprawdzanie stanu dokumentów niejawnych


Warunki pracy

Praca biurowa świadczona w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce wykonywania pracy - budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze w budynku wielopiętrowym, wyposażone w sprzęty biurowe oraz meble biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek jest wyposażony w windę, ciągi komunikacyjne. Pomieszczenie nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
2.405,95 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru ze względu na przeprowadzenie przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydanie poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-261 lub (091) 82-11-235.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej (w obszarze ochrony informacji niejawnych)


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Organizacja pracy własnej
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Znajomość obsługi pakietów biurowych MS OFFICE (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów
 • Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wydanym przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Małopolska 47, pok. 2
  70-515 Szczecin

  z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 5/2019”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry