Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/11/2018.

starszy referent

Szczecin, zachodniopomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie, rejestrowanie i usuwanie danych w Systemie Niejawnym Policji na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. zachodniopomorskiego
 • Obsługa zleceń kierowanych przez komórki organizacyjne i jednostki Policji województwa zachodniopomorskiego w systemie KCIK
 • Przeprowadzanie na polecenie Komendy Głównej Policji weryfikacji rejestracji operacyjnych
 • Koordynowanie zainteresowania jednostek Policji w przypadku dokonywania rejestracji i sprawdzeń
 • Wspomaganie administratorów KSIP w zakresie nadzoru nad rejestracją przestępstw


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej; praca wymagająca niejednokrotnie kontaktu z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Na stanowisku pracy użytkowany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, niszczarka dokumentów, telefon. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Małopolskiej 47, stanowisko pracy usytuowane na IV piętrze budynku, w pokoju biurowym złożonym z dwuosobowych boksów wyposażonych w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony w windę, jednak budynek i pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 2458,67 zł (brutto).
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (091) 82-11-261 lub (091) 82-11-235.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów:
 • - ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1782),
 • - rozporządzenia MSW w sprawie przetwarzania informacji przez Policję z dnia 21 lipca 2016 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1091),
 • - ustawy o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 poz.1167),
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (MS Word, MS Excel)
 • Umiejętność organizacji pracy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry