Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent w Dziale Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno-Skarbowej

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Al. Kościuszki 83
90-436 Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • orzecznictwo w II instancji w zakresie procedur kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej,
 • nadzór nad prawidłowością kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych oraz monitorowanie działań związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w urzędach skarbowych i urzędzie celno-skarbowym,
 • nadzór i wsparcie wykorzystywania elektronicznych narzędzi wspomagających kontrolę podatkową i kontrolę celno-skarbową,
 • opracowywanie jednolitych standardów kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej oraz zaleceń i wytycznych,
 • prowadzenie szkoleń instruktaży, spotkań roboczych i narad dla pracowników urzędu skarbowego, celno-skarbowego z zakresu należącego do kompetencji Działu Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno-Skarbowej,
 • opracowywanie okresowych i doraźnych sprawozdań, analiz oraz informacji z zakresu działania Działu,
 • identyfikowanie negatywnych zjawisk w szczególności z zakresu kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej, formułowanie wniosków z propozycją działań mających na celu dążenie do ograniczenia i eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości,
 • prowadzenie niezbędnych rejestrów, sporządzanie statystyk oraz innych czynności związanych ze sprawami z zakresu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej i czynności sprawdzających.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
• narzędzia pracy – sprzęt biurowy, komputer,
• praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

• stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym (na trzecim piętrze), oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
• budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higienicznosanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
WYMAGANE OŚWIADCZENIA, ŻYCIORYS (CV) I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA.
Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji,
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto zostało określone dla oferowanego stanowiska w kwocie 3.016,88 zł.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/ kandydatów po zakończonym naborze:
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-231, 25-47-133.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczenWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji lub pracy biurowej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej,
 • znajomość przepisów podatkowych w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 508 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948)
 • biegła obsługa komputera w szczególności pakietu biurowego MS Office lub Libre Office,
 • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji,
 • cierpliwość, dokładność, uprzejmość,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • obsługa aplikacji i systemów informatycznych MF i IS obsługiwanych na stanowisku.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 38886

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry