Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego
ul. Komitetu Obrony Robotników 23
02-148 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zakładanie i prowadzenie na bieżąco akt cudzoziemców przyjętych do Strzeżonego Ośrodka,
 • rejestrowanie w systemie POBYT informacji dotyczących procedur i postępowań, prowadzonych wobec cudzoziemców,
 • przygotowywanie wideokonferencji z udziałem cudzoziemców umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku i pracownikami Urzędu do spraw Cudzoziemców,
 • uczestniczenie w wideokonferencjach z udziałem cudzoziemców umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku i tłumaczami.


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Placówki i poza nią, kontakt z cudzoziemcami i przedstawicielami urzędów, prowadzenie pojazdów służbowych. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Proponowane wynagrodzenie w wysokości 2 186.77. zł (brutto) + dodatek za wysługę lat;
2. Godziny pracy urzędu: 7:30 - 15:30;
3. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w siedzibie urzędu lub data stempla pocztowego).
4. Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
• życiorys, list motywacyjny wraz z podaniem stanowiska i komórki organizacyjnej oraz wymagane oświadczenia i wszystkie dokumenty załączone do oferty – muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
• dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni,
• w przypadku dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski,
• informacja RODO – opatrzona własnoręcznym podpisem (dostępna na stronie: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/wzory oświadczeń),

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
• okres wymaganego doświadczenia zawodowego ( z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia: rrrr, mm, dd) należy udokumentować przez złożenie:
- świadectwa pracy/świadectwa służby
- zaświadczenia o odbytych stażach, wolontariatach
- zaświadczenia o zatrudnieniu (w przypadku trwającego zatrudnienia – ważność zaświadczenia 30 dni)

Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, referencje, nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

• wymagane doświadczenie zawodowe w zakresie branży należy udokumentować kopiami dokumentów z których jednoznacznie wynika rodzaj wykonywanych czynności wymaganych na stanowisku, takich jak:
- zakres dotychczas wykonywanych zadań na stanowisku
- referencje z opisem zadań wykonywanych na stanowisku

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy"
W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.

5. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań formalnych określonych
w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów.

6. Podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia opatrzone własnoręcznym podpisem.

7. Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty kandydatów niespełniających wymagań oraz kandydatów nie wybranych podlegają komisyjnemu zniszczeniu
po zakończonym naborze.

9. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

10. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka: rosyjskiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość przepisów ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP,
 • podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • znajomość obsługi komputera ( pakietu MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.412 ze zm.)
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Informacja RODO – wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „ wzory oświadczeń”

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry