Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent w Kancelarii Ogólnej w Grupie Zamiejscowej z siedzibą w Łebie Placówki Straży Granicznej we Władysławowie

ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz innej dokumentacji związanej z działalnością kancelarii.
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, udostępnianie i wysyłanie dokumentów niejawnych i jawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Systematyczne porządkowanie posiadanego zasobu dokumentów, przygotowanie dokumentacji oraz sporządzanie spisu akt celem przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego MOSG.
 • Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z przedłużaniem, skracaniem okresu ochrony dokumentów, zniesieniem lub zmianą klauzul tajności na dokumentacji oraz w urządzeniach ewidencyjnych znajdujących się w placówce.
 • Ochrona dokumentów niejawnych przechowywanych w kancelarii przed ujawnieniem zawartych w nich informacji nieuprawnionym osobom.
 • Prowadzenie bieżącej i okresowej kontroli sposobu ewidencjonowania dokumentów niejawnych oraz jawnych przez wykonawców merytorycznych i technicznych oraz postępowania z dokumentacją niejawną znajdującą się w stanie użytkowników.
 • Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem urządzeń ewidencyjnych poza kancelarią.
 • Udzielanie informacji interesantom lub kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych placówki lub MOSG.


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa w pomieszczeniu biurowym na parterze budyku Grupy Zamiejscowej z siedzibą w Łebie, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze-mnożnik 1,147 – tj. 2149,29 zł. + dodatek za wysługę lat.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania kancelarii tajnej,
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych, znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, umiejętność organizowania pracy biurowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji o klauzuli „ściśle tajne”


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Morski Oddział SG ul. Oliwska 35 80-563 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry