Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 21/11/2018.

starszy referent

Częstochowa, śląskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów złożonych osobiście przez podmioty
 • sprawdzanie złożonych dokumentów pod względem formalnym
 • informowanie podatników o zakresie i sposobie załatwiania spraw w urzędzie


Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa,
- obsługa monitora ekranowego przez co najmniej 4 godziny dobowego czasu pracy,
- obsługa sprzętu biurowego,
- stanowisko pracy znajduje się na piętrze,
- praca wykonywana w pomieszczeniu biurowym oświetlonym światłem naturalnym i sztucznym,
- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
1. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Drugim Urzędzie Skarbowym w Częstochowie i będzie się składało z dwóch części: pisemnej (test sprawdzający wiedzę) oraz ustnej ( rozmowa kwalifikacyjna).
2. Oferty nie zawierające kompletu wymaganych dokumentów, nie spełniające wymagań formalnych lub nadesłane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego ) nie będą brane pod uwagę.
3.Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania.
4.Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wszystkie oferty osób nie zatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
5. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3091,84 zł .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. ( 34 ) 378-64-07


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań (określonych w Regulaminie organizacyjnym urzędu dla danej komórki)
 • umiejętność logicznego formułowania myśli, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu
 • samodzielność, inicjatywa, kreatywność
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/02/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry