Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 10/12/2018.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy metrolog

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie metrologii akustycznej, w szczególności związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców pomiarowych oraz współpraca w tym zakresie z przemysłem oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi
 • Udział w pracach związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem państwowego wzorca ciśnienia akustycznego, w tym udział w porównaniach międzynarodowych
 • Wykonywanie wzorcowań, badań i ekspertyz przyrządów pomiarowych, opracowywanie i analiza wyników pomiarów, opracowywanie budżetów niepewności,
 • Udział w pracach związanych z porównaniami międzynarodowymi i krajowymi dotyczącymi wzorców i przyrządów pomiarowych stosowanych w dziedzinie akustyki
 • Transfer wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności publikowanie wyników prac badawczo-rozwojowych w czasopismach naukowych, przygotowywanie referatów na seminaria i konferencje krajowe i międzynarodowe, prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium
 • Udział w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych: CIPM, BIPM, EURAMET, OIML, IEC
 • Udział w audytach wzajemnych („peer review”)
 • Udział w pracach związanych z doskonaleniem systemu zarządzania GUM.


Warunki pracy

Praca w laboratorium. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do GUM).

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gum.gov.pl

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 91 36 lub 581 93 84 w godz. 8.00-16.00.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w pracy w laboratorium metrologicznym lub w pracach badawczo-rozwojowych w dziedzinie metrologii.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,
 • wiedza z zakresu metrologii
 • Znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji,
 • Umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych,
 • Umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przygotowanie naukowe zgodnie z profilem – stopień naukowy doktora,
 • Wiedza specjalistyczna w dziedzinie akustyki,
 • Język niemiecki lub francuski komunikatywny,
 • Umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień,
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń,
 • Umiejętność programowania.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry