Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/07/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw administrowania i obsługi sieci teleinformatycznej w Zespole Teleinformatyki

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Al.Piłsudskiego 52
34-300 Żywiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie stanu technicznego urządzeń łączności w jednostce, zestawianie elementów składowych sieci teletechnicznych oraz samodzielne dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewnienia sprawności systemów łączności.
 • zarządzanie centralami telefonicznymi poprzez zakładanie kont abonentów i nadawanie uprawnień oraz zarządzanie bazą abonentów telefonii komórkowej w celu zapewnienia prawidłowej łączności przewodowej i GSM.
 • opracowywanie zapotrzebowania oraz prowadzenie ewidencji sprzętu łączności będącego w użytkowaniu jednostki w celu zapewnienia właściwej gospodarki sprzętem łączności.
 • przygotowywanie zestawienia przeprowadzonych rozmów telefonicznych (bilingów) w celu zagwarantowania zwrotu kosztów za rozmowy prywatne.
 • organizowanie systemów łączności w sytuacjach kryzysowych oraz na czas operacji policyjnych poprzez zestawianie niezbędnych połączeń kablowych w celu sprawnej realizacji zadań w miejscu wystąpienia zdarzeń.


Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, dwuzmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała - siedząca i stojąca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych. Na stanowisku pracy występuje wysiłek fizyczny związany z przenoszeniem i podnoszeniem sprzętu biurowego i komputerowego. Praca związana z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach budynku KPP Żywiec jak również praca w terenie w podległych jednostkach organizacyjnych. Sporadyczne wyjazdy służbowe.
Stanowisko pracy w Zespole Teleinformatyki usytuowane jest na parterze budynku Komendy Powiatowej Policji w Żywcu przy ulicy Piłsudskiego 52. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów oraz brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenie stanowiska pracy niedostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Współpraca z innymi wydziałami lub jednostkami mieszczącymi się w budynkach niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie 2620,07-,zł brutto+dodatek z tytułu wysługi lat.
Dokumenty prosimy składać/przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko starszy inspektor.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo ( w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 33 8672 218.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie teleinformatyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • biegła znajomość obsługi komputera
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie/miejętności w zakresie obsługi sprzętu radiowego UKF
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”
 • prawo jazdy kat.B
 • uprawnienia SEP


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie, o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy,referencjami,zaświadczeniami,certyfikatami,dyplomami itd.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry