Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 13/12/2017.

starszy inspektor

Wrocław, dolnośląskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie opinii i uzgodnień dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia i strategie rozwoju) w kontekście form ochrony przyrody
 • Przygotowywanie projektów uwag i wniosków do zawiadomień o przystąpieniu do sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Prowadzenie spraw dotyczących uzgadniania projektów uchwał dotyczących ustanowienia lub zniesienia ochrony z pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo- krajobrazowych
 • Przygotowywanie projektów uwag i wniosków do uzgodnień zakresu prognoz oddziaływania na środowisko
 • Przygotowywanie uzgodnień warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji realizowanych na obszarach objętych ochroną prawną
 • Przygotowywanie projektów opinii do projektów granic rolno-leśnych


Warunki pracy

• praca administracyjno – biurowa
• krajowe wyjazdy służbowe – spotkania z klientami urzędu
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
• kierowanie osobowym samochodem służbowym
• stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniach biurowych, z dostępem do światła dziennego
• stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy, drukarkę, kserokopiarkę i telefon stacjonarny
• budynek dostosowany jest w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• Zatrudnienie w formie umowy na zastępstwo (do czasu powrotu nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

• Przewidywana długość zatrudnienia – około 6 miesięcy

• Prosimy o podanie danych kontaktowych: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
• Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub mailem
• Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny podpis
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
• W terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert, istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty nieodebrane w terminie, zostaną komisyjnie zniszczone
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 74-79-312 lub 71 74-79-321Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe Wykształcenie: wyższe profilowane ochrona środowiska lub architektura krajobrazu lub biologia lub geografia lub gospodarka przestrzenna lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu ochrona środowiska lub architektura krajobrazu lub biologia lub geografia lub gospodarka przestrzenna

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi do niej
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z aktami wykonawczymi do niej
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu MS Office)
 • Prawo jazdy kategorii „B”
 • Umiejętność pracy w programie Quantum GIS
 • Umiejętność argumentacji stanowiska
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kategorii „B” lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja państwowa
  do góry