Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny służby - pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
STRAŻY GRANICZNEJ
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków służby – pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby – pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią oraz niepełnosprawni,
 • koordynowanie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby-pracy w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z pełnioną służbą lub wykonywaną pracą,
 • sporządzanie i przedstawianie Komendantowi BSWSG, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby-pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia funkcjonariuszy i pracowników oraz poprawę warunków służby-pracy,
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych pracowników i funkcjonariuszy w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby-pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w służbie i przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • współdziałanie ze Służbą Zdrowia sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad funkcjonariuszami i pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby-pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących funkcjonariuszami lub pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby-pracy.


Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie jednozmianowym,
- praca w siedzibie Biura oraz poza nim,
- praca w godzinach 8:15-16:15,
- budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych),
- praca biurowa przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego,
- obsługa urządzeń biurowych (drukarka, telefon, faks),
- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na piątym piętrze budynku,
- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
INNE INFORMACJE:
1. Proponowane wynagrodzenie w wysokości 1.464,54 zł (brutto) + dodatek za wysługę lat;
2. Godziny pracy urzędu: 8:15 - 16:15;
3. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w siedzibie urzędu lub data stempla pocztowego).
4. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/kandydata do dalszego etapu selekcji.
5. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (w przypadku aplikowania na ww. stanowisko przez więcej niż 10 kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne),
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
6. Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
• życiorys, list motywacyjny wraz z podaniem stanowiska i komórki organizacyjnej oraz wymagane oświadczenia i wszystkie dokumenty załączone do oferty – muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
• dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni,
• w przypadku dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski,
• informacja RODO – opatrzona własnoręcznym podpisem (dostępna na stronie: bip.bsw.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy w BSW SG/wzory oświadczeń),

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
• okres wymaganego doświadczenia zawodowego
(z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia: rrrr, mm, dd) należy udokumentować przez złożenie:
- świadectwa pracy/świadectwa służby
- zaświadczenia o odbytych stażach, wolontariatach
- zaświadczenia o zatrudnieniu (w przypadku trwającego zatrudnienia – ważność zaświadczenia 30 dni)

Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, referencje, nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

• wymagane doświadczenie zawodowe w zakresie branży należy udokumentować kopiami dokumentów z których jednoznacznie wynika rodzaj wykonywanych czynności wymaganych na stanowisku, takich jak:
- zakres dotychczas wykonywanych zadań na stanowisku
- referencje z opisem zadań wykonywanych na stanowisku

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy w BSW SG"
W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.

7. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań formalnych określonych
w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów.

8. Podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia opatrzone własnoręcznym podpisem.

9. Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub
e-mail o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty kandydatów nie spełniających wymagań oraz kandydatów nie wybranych podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończonym naborze.

11. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne
(z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

12. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależ

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie z tytułem technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub
wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy dla kandydatów posiadających tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast w przypadku kandydatów posiadających wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - staż pracy w obszarze nie jest wymagany

pozostałe wymagania niezbędne:

 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ogólna znajomość przepisów z zakresu działalności Straży Granicznej,
 • prawo jazdy kat. B.
 • znajomość obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w zespole.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów np. świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie określonych kwalifikacji lub uprawnień, referencji

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry